•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 3 (2017)

Review Article

Research Articles

Link

Real-time electrical detection of epidermal skin MoS2 biosensor for point-of-care diagnostics
Geonwook Yoo, Heekyeong Park, Minjung Kim, Won Geun Song, Seokhwan Jeong, Min Hyung Kim, Hyungbeen Lee, Sang Woo Lee, Young Ki Hong, Min Goo Lee, Sungho Lee, and Sunkook Kim

Link

Bimetallic PdCo catalyst for selective direct formylation of amines by carbon monoxide
Yifeng Chen, Junjie Mao, Rongan Shen, Dingsheng Wang, Qing Peng, Zhixin Yu, Huifang Guo, and Wei He

Link

A titanium dioxide nanorod array as a high-affinity nano-bio interface of a microfluidic device for efficient capture of circulating tumor cells
Jichuan Qiu, Kun Zhao, Linlin Li, Xin Yu, Weibo Guo, Shu Wang, Xiaodi Zhang, Caofeng Pan, Zhong Lin Wang, and Hong Liu

Link

Highly sensitive deep-silver-nanowell arrays (d-AgNWAs) for refractometric sensing
Xueyao Liu, Wendong Liu, Liping Fang, Shunsheng Ye, Huaizhong Shen, and Bai Yang

Link

Heterogeneous synergistic catalysis by Ru-RuO x nanoparticles for Se–Se bond activation
Mu Lin, Liqun Kang, Jun Gu, Linxiu Dai, Shengbo Tang, Tao Zhang, Yuhao Wang, Lindong Li, Xiaoyu Zheng, Wei Zhu, Rui Si, Xuefeng Fu, Lingdong Sun, Yawen Zhang, and Chunhua Yan

Link

Multilayered flexible nanocomposite for hybrid nanogenerator enabled by conjunction of piezoelectricity and triboelectricity
Huayang Li, Li Su, Shuangyang Kuang, Youjun Fan, Ying Wu, Zhong Lin Wang, and Guang Zhu

Link

On-surface synthesis of covalent coordination polymers on micrometer scale
Mathieu Koudia, Elena Nardi, Olivier Siri, and Mathieu Abel

Link

Fabrication of nanozyme@DNA hydrogel and its application in biomedical analysis
Xiaoli Zhu, Xiaoxia Mao, Zihan Wang, Chang Feng, Guifang Chen, and Genxi Li

Link

Specific distribution of orientated C70-fullerene triggered by solvent-tuned macrocycle adlayer
Yanfang Geng, Ping Li, Jindong Xue, Dapeng Luo, Junyong Zhang, Lijin Shu, Ke Deng, Jingli Xie, and Qingdao Zeng

Link

Interface engineering of high efficiency perovskite solar cells based on ZnO nanorods using atomic layer deposition
Shibin Li, Peng Zhang, Yafei Wang, Hojjatollah Sarvari, Detao Liu, Jiang Wu, Yajie Yang, Zhiming Wang, and Zhi David Chen

Link

Ultra-fast microwave aided synthesis of gold nanocages and structural maneuver studies
Sreejith Raveendran, Anindito Sen, Toru Maekawa, and D. Sakthi Kumar

Link

Small-molecule diketopyrrolopyrrole-based therapeutic nanoparticles for photoacoustic imaging-guided photothermal therapy
Yu Cai, Weili Si, Qianyun Tang, Pingping Liang, Chengwu Zhang, Peng Chen, Qi Zhang, Wei Huang, and Xiaochen Dong

Link

Oxygen-suppressed selective growth of monolayer hexagonal boron nitride on copper twin crystals
Xuemei Li, Yao Li, Qin Wang, Jun Yin, Jidong Li, Jin Yu, and Wanlin Guo

Link

A multifunctional nanoparticle system combines sonodynamic therapy and chemotherapy to treat hepatocellular carcinoma
Yang Liu, Guoyun Wan, Hua Guo, Yuanyuan Liu, Ping Zhou, Hemei Wang, Dan Wang, Sipei Zhang, Yinsong Wang, and Ning Zhang

Link

Synthesis of Co/SiO2 hybrid nanocatalyst via twisted Co3Si2O5(OH)4 nanosheets for high-temperature Fischer–Tropsch reaction
Ji Chan Park, Shin Wook Kang, Jeong-Chul Kim, Jae In Kwon, Sanha Jang, Geun Bae Rhim, Mijong Kim, Dong Hyun Chun, Ho-Tae Lee, Heon Jung, Hyunjoon Song, and Jung-Il Yang

Link

Flexible cobalt phosphide network electrocatalyst for hydrogen evolution at all pH values
Jianwen Huang, Yanrong Li, Yufei Xia, Juntong Zhu, Qinghua Yi, Hao Wang, Jie Xiong, Yinghui Sun, and Guifu Zou

Link

Paclitaxel-loaded hollow-poly(4-vinylpyridine) nanoparticles enhance drug chemotherapeutic efficacy in lung and breast cancer cell lines
Rafael Contreras-Cáceres, María C. Leiva, Raúl Ortiz, Amelia Díaz, Gloria Perazzoli, Miguel A. Casado-Rodríguez, Consolación Melguizo, Jose M. Baeyens, Juan M. López-Romero, and Jose Prados

Nano Research cover