•  
  •  
 
Nano Research

Volume 10, Number 2 (2017)

Research Articles

Link

In situ TEM observation of dissolution and regrowth dynamics of MoO2 nanowires under oxygen
Wentao Yuan, Jian Yu, Hengbo Li, Ze Zhang, Chenghua Sun, and Yong Wang

Link

Rambutan-like hierarchically heterostructured CeO2-CuO hollow microspheres: Facile hydrothermal synthesis and applications
Yongjun Ji, Zheying Jin, Jing Li, Yu Zhang, Hezhi Liu, Laishun Shi, Ziyi Zhong, and Fabing Su

Link

Sponge-like nickel phosphide–carbon nanotube hybrid electrodes for efficient hydrogen evolution over a wide pH range
Shuying Wang, Li Zhang, Xiao Li, Changli Li, Rujing Zhang, Yingjiu Zhang, and Hongwei Zhu

Link

Flexible highly-effective energy harvester via crystallographic and computational control of nanointerfacial morphotropic piezoelectric thin film
Chang Kyu Jeong, Sung Beom Cho, Jae Hyun Han, Dae Yong Park, Suyoung Yang, Kwi-Il Park, Jungho Ryu, Hoon Sohn, Yong-Chae Chung, and Keon Jae Lee

Link

Thermally stable Ir/Ce0.9La0.1O2 catalyst for high temperature methane dry reforming reaction
Fagen Wang, Leilei Xu, Weidong Shi, Jian Zhang, Kai Wu, Yu Zhao, Hui Li, He Xing Li, Guo Qin Xu, and Wei Chen

Link

Visualizing fast growth of large single-crystalline graphene by tunable isotopic carbon source
Luzhao Sun, Li Lin, Jincan Zhang, Huan Wang, Hailin Peng, and Zhongfan Liu

Link

Boron-doped microporous nano carbon as cathode material for high-performance Li-S batteries
Feng Wu, Ji Qian, Weiping Wu, Yusheng Ye, Zhiguo Sun, Bin Xu, Xiaoguang Yang, Yuhong Xu, Jiatao Zhang, and Renjie Chen

Link

Highly efficient gene silencing and bioimaging based on fluorescent carbon dots in vitro and in vivo
Seongchan Kim, Yuri Choi, Ginam Park, Cheolhee Won, Young-Joon Park, Younghoon Lee, Byeong-Su Kim, and Dal-Hee Min

Link

Tailoring mesoporous-silica nanoparticles for robust immobilization of lipase and biocatalysis
Mohammad Kalantari, Meihua Yu, Yannan Yang, Ekaterina Strounina, Zhengying Gu, Xiaodan Huang, Jun Zhang, Hao Song, and Chengzhong Yu

Link

Thermoelectric characteristics of nanocomposites made of HgSe and Ag nanoparticles for flexible thermoelectric devices
Junggwon Yun, Kyoungah Cho, Yoonbeom Park, Seunggen Yang, Jinyong Choi, and Sangsig Kim

Link

Methylammonium cation deficient surface for enhanced binding stability at TiO2/CH3NH3PbI3 interface
Xin Xu, Kai Li, Zhenzhong Yang, Jiangjian Shi, Dongmei Li, Lin Gu, Zhijian Wu, and Qingbo Meng

Link

Three-dimensional graphene membrane cathode for high energy density rechargeable lithium-air batteries in ambient conditions
Xing Zhong, Benjamin Papandrea, Yuxi Xu, Zhaoyang Lin, Hua Zhang, Yuan Liu, Yu Huang, and Xiangfeng Duan

Link

General synthesis of high-performing magneto-conjugated polymer core–shell nanoparticles for multifunctional theranostics
Hao Yan, Lingyun Zhao, Wenting Shang, Zhongqun Liu, Wensheng Xie, Cai Qiang, Zhiyuan Xiong, Ranran Zhang, Baohua Li, Xiaodan Sun, and Feiyu Kang

Link

Role of the carrier gas flow rate in monolayer MoS2 growth by modified chemical vapor deposition
Hengchang Liu, Yuanhu Zhu, Qinglong Meng, Xiaowei Lu, Shuang Kong, Zhiwei Huang, Peng Jiang, and Xinhe Bao

Link

Growth and optical properties of In x Ga1−x P nanowires synthesized by selective-area epitaxy
Alexander Berg, Philippe Caroff, Naeem Shahid, Mark N. Lockrey, Xiaoming Yuan, Magnus T. Borgstrm, Hark Hoe Tan, and Chennupati Jagadish

Link

Large edge magnetism in oxidized few-layer black phosphorus nanomeshes
Yudai Nakanishi, Ayumi Ishi, Chika Ohata, David Soriano, Ryo Iwaki, Kyoko Nomura, Miki Hasegawa, Taketomo Nakamura, Shingo Katsumoto, Stephan Roche, and Junji Haruyama

Link

Hierarchical MoS2 intercalated clay hybrid nanosheets with enhanced catalytic activity
Kang Peng, Liangjie Fu, Huaming Yang, Jing Ouyang, and Aidong Tang

Link

Anisotropic optical and electronic properties of two-dimensional layered germanium sulfide
Dezhi Tan, Hong En Lim, Feijiu Wang, Nur Baizura Mohamed, Shinichiro Mouri, Wenjin Zhang, Yuhei Miyauchi, Mari Ohfuchi, and Kazunari Matsuda

Link

C60 fullerene enhances cisplatin anticancer activity and overcomes tumor cell drug resistance
Svitlana Prylutska, Rostyslav Panchuk, Grzegorz Gouński, Larysa Skivka, Yuriy Prylutskyy, Vasyl Hurmach, Nadya Skorohyd, Agnieszka Borowik, Anna Woziwodzka, Jacek Piosik, Olena Kyzyma, Vasil Garamus, Leonid Bulavin, Maxim Evstigneev, Anatoly Buchelnikov, Rostyslav Stoika, Walter Berger, Uwe Ritter, and Peter Scharff

Link

Facile one-pot synthesis of NiCo2O4 hollow spheres with controllable number of shells for high-performance supercapacitors
Jing Guo, Zhihui Yin, Xiaoxian Zang, Ziyang Dai, Yizhou Zhang, Wei Huang, and Xiaochen Dong

Link

Catheters coated with Zn-doped CuO nanoparticles delay the onset of catheter-associated urinary tract infections
Yakov Shalom, Ilana Perelshtein, Nina Perkas, Aharon Gedanken, and Ehud Banin

Nano Research cover