•  
  •  
 
Nano Research

Volume 1, Number 3 (2008)

Review Article

Research Articles

Link

Nano-graphene oxide for cellular imaging and drug delivery
Xiaoming Sun, Zhuang Liu, Kevin Welsher, Joshua Tucker Robinson, Andrew Goodwin, Sasa Zaric, and Hongjie Dai

Link

Inorganic hierarchical nanostructures induced by concentration difference and gradient
Haibin Chu, Xuemei Li, Guangda Chen, Zhong Jin, Yan Zhang, and Yan Li

Link

Growth and optical applications of centimeter-long ZnO nanocombs
Ke Yu, Qiuxiang Zhang, Jin Wu, Lijun Li, Yue Xu, Shaohua Huang, and Ziqiang Zhu

Link

A facile synthesis of monodisperse Au nanoparticles and their catalysis of CO oxidation
Sheng Peng, Youngmin Lee, Chao Wang, Hongfeng Yin, Sheng Dai, and Shouheng Sun

Link

Bacteriophage M13 as a scaffold for preparing conductive polymeric composite fibers
Zhongwei Niu, Michael A. Bruckman, Brandon Harp, Charlene M. Mello, and Qian Wang

Nano Research cover