•  
  •  
 
Nano Research

Most Popular Papers *

Link


Genhao Liang, Long Cheng, Junkun Zha, Hui Cao, Jingxian Zhang, Qixin Liu, Mingrui Bao, Jia Liu, and Xiaofang Zhai

Link


Yiming Chen, Minghao Guo, Lin Xu, Yuyang Cai, Xiaocong Tian, Xiaobin Liao, Zhaoyang Wang, Jiashen Meng, Xufeng Hong, and Liqiang Mai

Link


Jiahao Zhuang, Feng He, Xianglin Liu, Pengchao Si, Fangna Gu, Jing Xu, Yu Wang, Guangwen Xu, Ziyi Zhong, and Fabing Su

Link


Peng Jia, Meiqi Yu, Xuedong Zhang, Tingting Yang, Dingding Zhu, Tongde Shen, Liqiang Zhang, Yongfu Tang, and Jianyu Huang

Link


Xu Zhang, Kai Zhao, Xu Peng, Mohamedally Kurmoo, and Ming-Hua Zeng

Link

1.3 μm emitting SrF2:Nd3+ nanoparticles for high contrast in vivo imaging in the second biological window
Irene Villa, Anna Vedda, Irene Xochilt Cantarelli, Marco Pedroni, Fabio Piccinelli, Marco Bettinelli, Adolfo Speghini, Marta Quintanilla, Fiorenzo Vetrone, Ueslen Rocha, Carlos Jacinto, Elisa Carrasco, Francisco Sanz Rodríguez, ngeles Juarranz, Blanca del Rosal, Dirk H. Ortgies, Patricia Haro Gonzalez, José García Solé, and Daniel Jaque García

Link

1-Naphthol induced Pt3Ag nanocorals as bifunctional cathode and anode catalysts of direct formic acid fuel cells
Xian Jiang, Yang Liu, Jiaxin Wang, Yufei Wang, Yuexin Xiong, Qun Liu, Naixu Li, Jiancheng Zhou, Gengtao Fu, Dongmei Sun, and Yawen Tang

Link

1T@2H-MoSe2 nanosheets directly arrayed on Ti plate: An efficient electrocatalytic electrode for hydrogen evolution reaction
Jingtong Zhang, Yalan Chen, Ming Liu, Kun Du, Yan Zhou, Yanpeng Li, Zhaojie Wang, and Jun Zhang

Link

2-D/2-D heterostructured biomimetic enzyme by interfacial assembling Mn3(PO4)2 and MXene as a flexible platform for real- time sensitive sensing cell superoxide
Shen Fei Zhao, Fang Xin Hu, Zhuan Zhuan Shi, Jing Jing Fu, Yue Chen, Fang Yin Dai, Chun Xian Guo, and Chang Ming Li

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 03/25/22.