•  
  •  
 
Journal of Neurorestoratology

Volume 9, Number 1 (2021)

Research Article

Review Articles

PDF

Acupuncture treatment for spasticity after brain injury
Rong Xie, Yifei Wang, Jianghong He, and Yi Yang

PDF

The 2020 Yearbook of Neurorestoratology
Hongyun Huang, Lin Chen, Michael Chopp, Wise Young, John Robert Bach, Xijing He, Anna Sarnowaska, Mengzhou Xue, Robert Chunhua Zhao, Ashok Shetty, Dario Siniscalco, Xiaoling Guo, Alireza Khoshnevisan, and Ziad Hawamdeh

Special Reports

PDF

Clinical guidelines for neurorestorative therapies in spinal cord injury (2021 China version)
Xiaodong Guo, Yaping Feng, Tiansheng Sun, Shiqing Feng, Jiaguang Tang, Lin Chen, Xiaojian Cao, Haodong Lin, Xijing He, Meihua Li, Zhicheng Zhang, Guoyong Yin, Xifan Mei, and Hongyun Huang

PDF

Standards of induced pluripotent stem cells derived clinical-grade neural stem cells preparation and quality control (2021 China version)
Meng Cai, Fabin Han, Nanxiang Xiong, Yihao Wang, Shiqing Feng, Jiajing Wang, Xiang Li, Jun Wei, and Changkai Sun

PDF

Clinical diagnosis guidelines and neurorestorative treatment for chronic disorders of consciousness (2021 China version)
Yusheng Li, Jianghong He, Bo Yang, Hui Zhang, Zhonghua Yang, Jianhui Fu, Lian Huang, Hong Chen, Xiaofeng Yang, and Yijun Bao

Journal of Neurorestoratology cover