•  
  •  
 
Journal of Neurorestoratology

The Journal of Neurorestoratology is an international, peer-reviewed, open access journal focusing on original experimental and clinical research, methodological advances, neurorestorative mechanisms’ exploring, and expert reviews in the field of Neurorestoratology.

Current Issue: Volume 10, Number 1 (2022)

Research Articles

PDF

Therapeutic effects of subthalamic nucleus deep brain stimulation on anxiety and depression in Parkinson’s disease patients
Feng Zhang, Feng Wang, Cong-Hui Li, Ji-Wei Wang, Chun-Lei Han, Shi-Ying Fan, Shan-Quan Jing, Hong-Bo Jin, Lei Du, Wei Liu, Zi-Feng Wang, Ze-Yu Yin, Dong-Mei Gao, Yu-Jing Xing, Chen Yang, Jian-Guo Zhang, and Fan-Gang Meng

PDF

Effects of lateral habenula and ventral medial prefrontal cortex deep brain stimulation in rats
Tengteng Fan, Yuqi Zhang, Zhiyan Wang, Ming Yi, Naizheng Liu, Chunhua Hu, and Lei Luo

Review Articles

PDF

Advances and prospects of cell therapy for spinal cord injury patients
Hongyun Huang, Lin Chen, Gustavo Moviglia, Alok Sharma, Ziad M. Al Zoubi, Xijing He, and Di Chen

Case Reports

Journal of Neurorestoratology cover