•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 9, Issue 6 (2020)

Research Articles

PDF

Fabrication, microstructures, and optical properties of Yb:Lu2O3 laser ceramics from co-precipitated nano-powders
Ziyu LIU, Guido TOCI, Angela PIRRI, Barbara PATRIZI, Yagang FENG, Jiabei WEI, Feng WU, Zhaoxiang YANG, Matteo VANNINI, and Jiang LI

PDF

Fabrication and electrical characteristics of flash-sintered SiO2-doped ZnO-Bi2O3-MnO2 varistors
Pai PENG, Yujun DENG, Jingpeng NIU, Liyi SHI, Yunzhu MEI, Sanming DU, Juan LIU, and Dong XU

PDF

Influence of MoSi2 on oxidation protective ability of TaB2-SiC coating in oxygen-containing environments within a broad temperature range
Xuanru REN, Junshuai LV, Wei LI, Yuwen HU, Ke SUN, Can MA, Hong’ao CHU, Weiguang WANG, Leihua XU, Ziyu LI, and Peizhong FENG

PDF

A review of CoSb3-based skutterudite thermoelectric materials
Zhi-Yuan LIU, Jiang-Long ZHU, Xin TONG, Shuo NIU, and Wen-Yu ZHAO

PDF

Microstructure and mechanical properties of short-carbon-fiber/Ti3SiC2 composites
Guangqi HE, Rongxiu GUO, Meishuan LI, Yang YANG, Linshan WANG, Yuhai QIAN, Jun ZUO, Jingjun XU, and Changsheng LIU

PDF

Microstructural evolution and mechanical properties of in situ nano Ta4HfC5 reinforced SiBCN composite ceramics
Bingzhu WANG, Daxin LI, Zhihua YANG, Dechang JIA, Jingyi GUAN, Hao PENG, Delong CAI, Peigang HE, Xiaoming DUAN, Yu ZHOU, Tao ZHANG, and Chenguang GAO

PDF

Synthesis, microstructure, and properties of high purity Mo2TiAlC2 ceramics fabricated by spark plasma sintering
Yunhui NIU, Shuai FU, Kuibao ZHANG, Bo DAI, Haibin ZHANG, Salvatore GRASSO, and Chunfeng HU

PDF

Thermoelectric performance enhancement by manipulation of Sr/Ti doping in two sublayers of Ca3Co4O9
Li ZHANG, Yichen LIU, Thiam Teck TAN, Yi LIU, Jian ZHENG, Yanling YANG, Xiaojiang HOU, Lei FENG, Guoquan SUO, Xiaohui YE, and Sean LI

Journal of Advanced Ceramics cover