•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 9, Issue 5 (2020)

Research Articles

PDF

Creep deformation behavior during densification of ZrB2-SiBCN ceramics with ZrO2 additive
Bo FENG, Zhenhang WANG, Yunhao FAN, Jinghua GU, and Yue ZHANG

PDF

Residual stress variation in SiCf/SiC composite during heat treatment and its effects on mechanical behavior
Xiaowu CHEN, Guofeng CHENG, Junmin ZHANG, Feiyu GUO, Haijun ZHOU, Chunjin LIAO, Hongda WANG, Xiangyu ZHANG, and Shaoming DONG

PDF

Effect of Sb-site nonstoichiometry on the structure and microwave dielectric properties of Li3Mg2Sb1-xO6 ceramics
Cuijin PEI, Jingjing TAN, Yang LI, Guoguang YAO, Yanmin JIA, Zhaoyu REN, Peng LIU, and Huaiwu ZHANG

PDF

Effect of octahedron tilt on the structure and magnetic properties of bismuth ferrite
Yang HONG, Jun LI, Han BAI, Zhenjia SONG, Ming WANG, and Zhongxiang ZHOU

PDF

Micro-nano structured functional coatings deposited by liquid plasma spraying
Yuchun HUAN, Kaidi WU, Changjiu LI, Hanlin LIAO, Marc DEBLIQUY, and Chao ZHANG

PDF

A comprehensive study on Li4Si1-xTixO4 ceramics for advanced tritium breeders
Yichao GONG, Lin LIU, Jianqi QI, Mao YANG, Junjie LI, Hailiang WANG, Hao GUO, Guojun ZHANG, and Tiecheng LU

Journal of Advanced Ceramics cover