•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 9, Issue 4 (2020)

Research Articles

PDF

Direct ink writing of continuous SiO2 fiber reinforced wave-transparent ceramics
Zhe ZHAO, Guoxiang ZHOU, Zhihua YANG, Xianqi CAO, Dechang JIA, and Yu ZHOU

PDF

Enhanced thermoelectric properties of hydrothermally synthesized n-type Se&Lu-codoped Bi2Te3
Xiaolei SHI, Xin AI, Qihao ZHANG, Xiaofang LU, Shijia GU, Li SU, Lianjun WANG, and Wan JIANG

PDF

Mechanical properties of hot-pressed high-entropy diboride-based ceramics
Ji-Xuan LIU, Xiao-Qin SHEN, Yue WU, Fei LI, Yongcheng LIANG, and Guo-Jun ZHANG

PDF

Microstructure and luminescent properties of Eu3+-activated MgGa2O4:Mn2+ ceramic phosphors
A. LUCHECHKO, Y. SHPOTYUK, O. KRAVETS, О. ZAREMBA, K. SZMUC, J. CEBULSKI, A. INGRAM, R. GOLOVCHAK, and O. SHPOTYUK

PDF

Effect of Mn doping on the microstructure and magnetic properties of CuFeO2 ceramics
Fengjiao YE, Haiyang DAI, Ke PENG, Tao LI, Jing CHEN, Zhenping CHEN, and Nannan LI

PDF

Fabrication of SiCw/Ti3SiC2 composites with improved thermal conductivity and mechanical properties using spark plasma sintering
Xiaobing ZHOU, Lei JING, Yong Duk KWON, Jin-Young KIM, Zhengren HUANG, Dang-Hyok YOON, Jaehyung LEE, and Qing HUANG

PDF

Theoretical prediction, synthesis, and crystal structure determination of new MAX phase compound V2SnC
Qiang XU, Yanchun ZHOU, Haiming ZHANG, Anna JIANG, Quanzheng TAO, Jun LU, Johanna ROSÉN, Yunhui NIU, Salvatore GRASSO, and Chunfeng HU

PDF

High performance of La-doped Y2O3 transparent ceramics
Lei ZHANG, Jun YANG, Hongyu YU, and Wei PAN

Journal of Advanced Ceramics cover