•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 9, Issue 2 (2020)

Research Articles

PDF

Combined quantitative microscopy on the microstructure and phase evolution in Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 ceramics
Deniz Cihan GUNDUZ, Roland SCHIERHOLZ, Shicheng YU, Hermann TEMPEL, Hans KUNGL, and Rüdiger-A. EICHEL

PDF

Effects of annealing and firing in wet hydrogen on the dielectric breakdown strengths of alumina ceramics
Jishi DU, Binghua TANG, Wei LIU, Tao ZHANG, Jiagen PENG, Hu CHEN, and Yangjun LEI

PDF

P–E hysteresis loop going slim in Ba0.3Sr0.7TiO3-modified Bi0.5Na0.5TiO3 ceramics for energy storage applications
Dongxu LI, Zong-Yang SHEN, Zhipeng LI, Wenqin LUO, Xingcai WANG, Zhumei WANG, Fusheng SONG, and Yueming LI

PDF

Fabrication, microstructure, and properties of SiC/Al4SiC4 multiphase ceramics via an in-situ formed liquid phase sintering
Junwen LIU, Xiaobing ZHOU, Peter TATARKO, Qin YUAN, Lan ZHANG, Hongjie WANG, Zhengren HUANG, and Qing HUANG

PDF

Determination of polarization states in (K,Na)NbO3 lead-free piezoelectric crystal
Mao-Hua ZHANG, Chengpeng HU, Zhen ZHOU, Hao TIAN, Hao-Cheng THONG, Yi Xuan LIU, Xing-Yu XU, Xiao-Qing XI, Jing-Feng LI, and Ke WANG

PDF

Enhanced dielectric and electrocaloric properties in lead-free rod-like BCZT ceramics
Zouhair HANANI, Soukaina MERSELMIZ, Abdelaadim DANINE, Nicolas STEIN, Daoud MEZZANE, M’barek AMJOUD, Mohammed LAHCINI, Yaovi GAGOU, Matjaz SPREITZER, Damjan VENGUST, Zdravko KUTNJAK, Mimoun El MARSSI, Igor A. LUK'YANCHUK, and Mohamed GOUNÉ

PDF

Effect of sintering temperature in argon atmosphere on microstructure and properties of 3D printed alumina ceramic cores
He LI, Yongsheng LIU, Yansong LIU, Qingfeng ZENG, Kehui HU, Zhigang LU, and Jingjing LIANG

PDF

Combustion synthesis, structural, magnetic and dielectric properties of Gd3+-doped lead molybdato–tungstates
T. GROŃ, M. MACIEJKOWICZ, E. TOMASZEWICZ, M. GUZIK, M. OBOZ, B. SAWICKI, S. PAWLUS, A. NOWOK, and Z. KUKUŁA

Journal of Advanced Ceramics cover