•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 9, Issue 1 (2020)

Research Articles

PDF

Sol–gel derived porous ultra-high temperature ceramics
Fei LI, Xiao HUANG, Ji-Xuan LIU, and Guo-Jun ZHANG

PDF

Mechanical and biocompatible properties of polymer-infiltrated- ceramic-network materials for dental restoration
Bencang CUI, Ranran ZHANG, Fengbo SUN, Qian DING, Yuanhua LIN, Lei ZHANG, and Cewen NAN

PDF

Nanowires-assembled WO3 nanomesh for fast detection of ppb-level NO2 at low temperature
Di LIU, Xiaowei REN, Yesheng LI, Zilong TANG, and Zhongtai ZHANG

PDF

Red-emitting YAG:Ce,Mn transparent ceramics for warm WLEDs application
Junrong LING, Youfu ZHOU, Wentao XU, He LIN, Shuai LU, Bin WANG, and Kun WANG

PDF

NiWO4 powders prepared via polymeric precursor method for application as ceramic luminescent pigments
Naiara A. LIMA, Lorena D. S. ALENCAR, Máximo SIU-LI, Carlos A. C. FEITOSA, Alexandre MESQUITA, Jean-Claude M'PEKO, and Maria I. B. BERNARDI

PDF

Mn–Co–Ni–O thin films prepared by sputtering with alloy target
Ruifeng LI, Qiuyun FU, Xiaohua ZOU, Zhiping ZHENG, Wei LUO, and Liang YAN

PDF

Electrical properties and luminescence properties of 0.96(K0.48Na0.52)(Nb0.95Sb0.05)–0.04Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5ZrO3–xSm lead-free ceramics
Wei LI, Jigong HAO, Wei LI, Juan DU, Peng FU, Wenzhi SUN, Chong CHEN, Zhijun XU, and Ruiqing CHU

PDF

Mixed-conducting ceramic–carbonate membranes exhibiting high CO2/O2 permeation flux and stability at high temperatures
R. ORTEGA-LUGO, J. A. FABIÁN-ANGUIANO, O. OVALLE-ENCINIA, C. GÓMEZ-YÁÑEZ, B. H. ZEIFERT, and J. ORTIZ-LANDEROS

Journal of Advanced Ceramics cover