•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 8, Issue 4 (2019)

Research Articles

PDF

Porous SiC/melamine-derived carbon foam frameworks with excellent electromagnetic wave absorbing capacity
Xinli YE, Zhaofeng CHEN, Sufen AI, Bin HOU, Junxiong ZHANG, Xiaohui LIANG, Qianbo ZHOU, Hezhou LIU, and Sheng CUI

PDF

Role of Al and Ti doping in modulating electrical properties of BIVOX system
Diptimayee TRIPATHY, Amarjyoti SAIKIA, Gyati Tachang TADO, and Arvind PANDEY

PDF

Ba substitution for enhancement of the thermoelectric properties of LaCoO3 ceramics (0≤x≤0.75)
Mohamed Ali BOUSNINA, Fabien GIOVANNELLI, Loïc PERRIERE, Guillaume GUEGAN, and Fabian DELORME

PDF

Fabrication and mechanical properties of self-toughening ZrB2-SiC composites from in-situ reaction
Zhaofu ZHANG, Jianjun SHA, Yufei ZU, Jixiang DAI, and Yingjun LIU

PDF

Organosilicon polymer-derived ceramics: An overview
Shengyang FU, Min ZHU, and Yufang ZHU

PDF

PZT-NZF/CF ferrite flexible thick films: Structural, dielectric, ferroelectric, and magnetic characterization
J. D. BOBIĆ, G. Ferreira TEIXEIRA, R. GRIGALAITIS, S. GYERGYEK, M. M. Vijatović PETROVIĆ, M. Ap. ZAGHETE, and B. D. STOJANOVIC

PDF

Effect of BNNTs/matrix interface tailoring on toughness and fracture morphology of hierarchical SiCf/SiC composites
Guangxiang ZHU, Qian FENG, Jinshan YANG, Jianbao HU, Hongda WANG, Yudong XUE, Qingliang SHAN, and Shaoming DONG

PDF

Bending fracture behavior of freestanding (Gd0.9Yb0.1)2Zr2O7 coatings by using digital image correlation and FEM simulation with 3D geometrical reconstruction
Weiguo MAO, Yujie WANG, Jun SHI, Huiyu HUANG, Yuncheng WANG, Liang LV, Haoyong YANG, Chen ZOU, Cuiying DAI, Xiaolei ZHU, and Daining FANG

PDF

High-entropy pyrochlores with low thermal conductivity for thermal barrier coating materials
Fei LI, Lin ZHOU, Ji-Xuan LIU, Yongcheng LIANG, and Guo-Jun ZHANG

Journal of Advanced Ceramics cover