•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 8, Issue 3 (2019)

Research Articles

PDF

Slip casting and pressureless sintering of Ti3AlC2
Yimin GONG, Wubian TIAN, Peigen ZHANG, Jian CHEN, Yamei ZHANG, and Zhengming SUN

PDF

YAGG:Ce transparent ceramics with high luminous efficiency for solid-state lighting application
Hui HUA, Shaowei FENG, Zhongyu OUYANG, Hezhu SHAO, Haiming QIN, Hui DING, Qiping DU, Zhijun ZHANG, Jun JIANG, and Haochuan JIANG

PDF

A new methodology to obtain the fracture toughness of YAG transparent ceramics
Haomin WANG, Zhangyi HUANG, Jianqi QI, and Jun WANG

PDF

Preparation and anisotropic properties of textured structural ceramics: A review
Zhuo ZHANG, Xiaoming DUAN, Baofu QIU, Zhihua YANG, Delong CAI, Peigang HE, Dechang JIA, and Yu ZHOU

PDF

Phase evolution, microstructure, electric properties of (Ba1-xBi0.67xNa0.33x)(Ti1-xBi0.33xSn0.67x)O3 ceramics
Xiuli CHEN, Xu LI, Huanfu ZHOU, Jie SUN, Xiaoxia LI, Xiao YAN, Congcong SUN, and Junpeng SHI

PDF

Combustion synthesis of Hf-doped zirconolite-rich composite waste forms and the aqueous durability
Kuibao ZHANG, Dan YIN, Zongsheng HE, Baozhu LUO, and Haibin ZHANG

Journal of Advanced Ceramics cover