•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 7, Issue 3 (2018)

Research Articles

PDF

Co2+ substituted Mg–Cu–Zn ferrite: Evaluation of structural, magnetic, and electromagnetic properties
L. M. THORAT, J. Y. PATIL, D. Y. NADARGI, U. R. GHODAKE, R. C. KAMBALE, and S. S. SURYAVANSHI

PDF

Carbon dioxide adsorption of two-dimensional carbide MXenes
Bingxin WANG, Aiguo ZHOU, Fanfan LIU, Jianliang CAO, Libo WANG, and Qianku HU

PDF

Electrospun polyporous VN nanofibers for symmetric all-solid-state supercapacitors
Dandan ZHANG, Jing LI, Zhen SU, Sanyuan HU, Heping LI, and Youwei YAN

PDF

Temperature dependent conductivity of Bi4Ti3O12 ceramics induced by Sr dopants
Lin WANG, Mengqi GUI, Hai-Bo JIN, Xinyuan HU, Yongjie ZHAO, Naseer Muhammad ADNAN, and Jing-Bo LI

PDF

3D Cf/SiBCN composites prepared by an improved polymer infiltration and pyrolysis
Qi DING, Dewei NI, Zhen WANG, Hao ZHONG, Hongda WANG, Haijun ZHOU, Yanmei KAN, and Shaoming DONG

Journal of Advanced Ceramics cover