•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 7, Issue 1 (2018)

Research Articles

PDF

Bi/Bi2O3 sensor for quantitation of dissolved oxygen in molten salts
Huiping ZHENG, Hongqiang NIAN, Jinfeng XIA, Guohong ZHOU, Danyu JIANG, and Qiang LI

PDF

Synthesis of low-cost porous ceramic microspheres from waste gangue for dye adsorption
Shu YAN, Yiming PAN, Lu WANG, Jingjing LIU, Zaijuan ZHANG, Wenlong HUO, Jinlong YANG, and Yong HUANG

PDF

Self-propagating high-temperature synthesis of ZrO2 incorporated Gd2Ti2O7 pyrochlore
Le PENG, Kuibao ZHANG, Zongsheng HE, Dan YIN, Jiali XUE, Chen XU, and Haibin ZHANG

PDF

Novel ternary Ag/CeVO4/g-C3N4 nanocomposite as a highly efficient visible-light-driven photocatalyst
J. REN, Y. Z. WU, J. M. PAN, X. H. YAN, M. CHEN, J. J. WANG, D. F. WANG, C. ZHOU, Q. WANG, and X. N. CHENG

PDF

Phase microstructure evaluation and microwave dielectric properties of (1-x)Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3–xCa0.6La0.8/3TiO3 ceramics
Abdul MANAN, Zahid ULLAH, Arbab Safeer AHMAD, Atta ULLAH, Dil Faraz KHAN, Arshad HUSSAIN, and Mati Ullah KHAN

PDF

Multi-phase structure and electrical properties of Bi0.5Li0.5ZrO3 doping K0.48Na0.56NbO3 lead-free piezoelectric ceramics
Xiaoyan PENG, Boping ZHANG, Lifeng ZHU, Lei ZHAO, Ruixiao MA, Bo LIU, and Xiaodong WANG

Journal of Advanced Ceramics cover