•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 6, Issue 1 (2017)

Research Articles

PDF

Enhanced photocatalytic activity in Ag-nanoparticle-dispersed BaTiO3 composite thin films: Role of charge transfer
Suwei ZHANG, Bo-ping ZHANG, Shun LI, Zhicheng HUANG, Chushu YANG, and Huiying WANG

PDF

Synthesis of Al2O3–SiO2–MgO ceramics with hierarchical porous structure
Elena F. KRIVOSHAPKINA, Pavel V. KRIVOSHAPKIN, and Aleksey A. VEDYAGIN

PDF

Gel-tape-casting of aluminum nitride ceramics
Qiushun SHANG, Zhengjuan WANG, Jun LI, Guohong ZHOU, Hailong ZHANG, and Shiwei WANG

PDF

Oxidation mechanism of aluminum nitride revisited
Chun-Ting YEH and Wei-Hsing TUAN

PDF

Mechanical properties and biocompatibility of polymer infiltrated sodium aluminum silicate restorative composites
Huining WANG, Bencang CUI, Jing LI, Shu LI, Yuanhua LIN, Deping LIU, and Ming LI

PDF

Production, characterization, and luminescent properties of Eu3+ doped yttrium niobate–tantalate films
Serdar YILDIRIM, Selim DEMIRCI, Kadriye ERTEKIN, Erdal CELIK, and Zumre Arican ALICIKUS

PDF

Microstructures and microwave dielectric properties of (Ba1−xSrx)4(Sm0.4Nd0.6)28/3Ti18O54 solid solutions
Xianpei HUANG, Xinyu LIU, Fei LIU, Changlai YUAN, Jingjing QU, Jiwen XU, Changrong ZHOU, and Guohua CHEN

Journal of Advanced Ceramics cover