•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 5, Issue 3 (2016)

Research Articles

PDF

Synthesis of ferromagnetic La1-xSrxMnO3 nanoparticles by precipitation from diethylene glycol solution and their properties
Yulia SHLAPA, Sergii SOLOPAN, Oleksandr YELENICH, Volodymyr TRACHEVSKII, and Anatolii BELOUS

PDF

Effects of Ba and Ti co-doping on BiFeO3 multiferroic ceramics optimized through two-step doping
Sheng ZHU, Yanhong GU, Yao XIONG, Xi ZHOU, Yong LIU, Yu WANG, and Wanping CHEN

PDF

Enhanced energy storage properties of Bi0.5Li0.5TiO3 modified Sr0.1Bi0.45Na0.45TiO3 based ceramics
Qin FENG, Xiao LIU, Changlai YUAN, Xinyu LIU, Changrong ZHOU, and Guohua CHEN

PDF

Synthesis of carbon nanotubes loaded hydroxyapatite: Potential for controlled drug release from bone implants
Lisa COSTANTINI, Nikolaos BOUROPOULOS, Dimitrios G. FATOUROS, Ioanna KONTOPOULOU, and Marta ROLDO

PDF

Ce1-xSmxO2-x/2—A novel type of ceramic material for thermal barrier coatings
Xiao-ge CHEN, Haoming ZHANG, Hong-song ZHANG, Yong-de ZHAO, and Gang LI

PDF

Investigation on the laser ablation of SiC ceramics using micro-Raman mapping technique
Chaoli FU, Yong YANG, Zhengren HUANG, Guiling LIU, Hui ZHANG, Fang JIANG, Yuquan WEI, and Zheng JIAO

PDF

Heat generation properties in AC magnetic field for composite powder material of the Y3Fe5O12–nSiC system prepared by reverse coprecipitation method
Hiromichi AONO, Yuhi YAMANO, Takashi NAOHARA, Yoshiteru ITAGAKI, Tsunehiro MAEHARA, and Hideyuki HIRAZAWA

Journal of Advanced Ceramics cover