•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 11, Issue 7 (2022)

Research Articles

PDF

Coupling of piezocatalysis and photocatalysis for efficient degradation of methylene blue by Bi0.9Gd0.07La0.03FeO3 nanotubes
Angom Devadatta MANI, Jie LI, Ziquan WANG, Jiale ZHOU, Huaicheng XIANG, Jinlai ZHAO, Libo DENG, Haitao YANG, and Lei YAO

PDF

Al-modification for PS-PVD 7YSZ TBCs to improve particle erosion and thermal cycle performances
Xiaofeng ZHANG, Ming LI, Ao ZHANG, Shuangquan GUO, Jie MAO, Chunming DENG, Panpan WANG, Changguang DENG, Junli FENG, Min LIU, Kesong ZHOU, and Cheng LAI

PDF

Boron-modified perhydropolysilazane towards facile synthesis of amorphous SiBN ceramic with excellent thermal stability
Ying ZHAN, Wei LI, Tianshu JIANG, Claudia FASEL, Emmanuel III RICOHERMOSO, Jan BERNAUER, Zhaoju YU, Zhenghao WU, Florian MÜLLER-PLATHE, Leopoldo MOLINA-LUNA, Ralf GROTTENMÜLLER, and Ralf RIEDEL

PDF

Efficient photocatalytic hydrogen evolution coupled with benzaldehyde production over 0D Cd0.5Zn0.5S/2D Ti3C2 Schottky heterojunction
Junnan TAO, Mingyuan WANG, Guiwu LIU, Qinqin LIU, Lei LU, Neng WAN, Hua TANG, and Guanjun QIAO

PDF

High-temperature transport properties of BaSn1-xScxO3-δ ceramic materials as promising electrolytes for protonic ceramic fuel cells
Inna A. ZVONAREVA, Alexey М. MINEEV, Natalia A. TARASOVA, Xian-Zhu FU, and Dmitry A. MEDVEDEV

PDF

Carrier and microstructure tuning for improving the thermoelectric properties of Ag8SnSe6 via introducing SnBr2
Zhonghai YU, Xiuxia WANG, Chengyan LIU, Yiran CHENG, Zhongwei ZHANG, Ruifan SI, Xiaobo BAI, Xiaokai HU, Jie GAO, Ying PENG, and Lei MIAO

PDF

Fabrication, microstructure, and properties of 8 mol% yttria-stabilized zirconia (8YSZ) transparent ceramics
Penghui CHEN, Xiaoying LI, Feng TIAN, Ziyu LIU, Dianjun HU, Tengfei XIE, Qiang LIU, and Jiang LI

PDF

Robust Joule-heating ceramic reactors for catalytic CO oxidation
Fangsheng LIU, Zhibo ZHAO, Yuyao MA, Yi GAO, Jiajie LI, Xun HU, Zhengmao YE, Yihan LING, and Dehua DONG

Rapid Communication

PDF

A versatile defect engineering strategy for room-temperature flash sintering
Angxuan WU, Ziyang YAN, Xilin WANG, Zhiyang YU, Rongxia HUANG, Nianping YAN, and Zhidong JIA

PDF

Pyrochlore-based high-entropy ceramics for capacitive energy storage
Yiying CHEN, Junlei QI, Minhao ZHANG, Zixi LUO, and Yuan-Hua LIN

Review

PDF

Progress in ceramic materials and structure design toward advanced thermal barrier coatings
Zhi-Yuan WEI, Guo-Hui MENG, Lin CHEN, Guang-Rong LI, Mei-Jun LIU, Wei-Xu ZHANG, Li-Na ZHAO, Qiang ZHANG, Xiao-Dong ZHANG, Chun-Lei WAN, Zhi-Xue QU, Lin CHEN, Jing FENG, Ling LIU, Hui DONG, Ze-Bin BAO, Xiao-Feng ZHAO, Xiao-Feng ZHANG, Lei GUO, Liang WANG, Bo CHENG, Wei-Wei ZHANG, Peng-Yun XU, Guan-Jun YANG, Hong-Neng CAI, Hong CUI, You WANG, Fu-Xing YE, Zhuang MA, Wei PAN, Min LIU, Ke-Song ZHOU, and Chang-Jiu LI

Journal of Advanced Ceramics cover