•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 11, Issue 6 (2022)

Research Articles

PDF

Patterned glass ceramic design for high-brightness high-color-quality laser-driven lightings
Qiugui HUANG, Hang LIN, Bo WANG, Shisheng LIN, Pengfei WANG, Ping SUI, Ju XU, Yao CHENG, and Yuansheng WANG

PDF

High transparency Pr:Y2O3 ceramics: A promising gain medium for red emission solid-state lasers
Qing LI, Ying WANG, Jun WANG, Jie MA, Meng NI, Hui LIN, Jian ZHANG, Peng LIU, Xiaodong XU, and Dingyuan TANG

PDF

Self-ball milling strategy to construct high-entropy oxide coated LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 with enhanced electrochemical performance
Kai YUAN, Tianzhe TU, Chao SHEN, Lin ZHOU, Jixuan LIU, Jing LI, Keyu XIE, and Guojun ZHANG

PDF

Sintering behavior of alumina whisker reinforced zirconia ceramics in hot oscillatory pressing
Hongtian HE, Rui ZHAO, Hongyi TIAN, Gang SHAO, Hailong WANG, Bingbing FAN, Hongxia LU, Hongliang XU, Rui ZHANG, and Li-nan AN

PDF

Optical, thermal, and mechanical properties of (Y1-xScx)2O3 transparent ceramics
Changliang YANG, Jiquan HUANG, Qiufeng HUANG, Zhonghua DENG, Yun WANG, Xiaoyun LI, Zehua ZHOU, Jian CHEN, Zhuguang LIU, and Wang GUO

PDF

Synergistic effect of V2O5 and Bi2O3 on the grain boundary structure of high-frequency NiCuZn ferrite ceramics
Xiuyuan FAN, Guohua BAI, Zhenhua ZHANG, Qiming CHEN, Jiaying JIN, Jiafeng XU, Xuefeng ZHANG, and Mi YAN

PDF

Modification of YSZ fiber composites by Al2TiO5 fibers for high thermal shock resistance
Wei LIU, Yongshuai XIE, Zhezhe DENG, Ying PENG, Jianhong DONG, Ze ZHU, Dehua MA, Luyi ZHU, Guanghui ZHANG, and Xinqiang WANG

PDF

Optimizing energy harvesting performance by tailoring ferroelectric/relaxor behavior in KNN-based piezoceramics
Yu HUAN, Xinjian WANG, Wenyu YANG, Limin HOU, Mupeng ZHENG, Tao WEI, and Xiaohui WANG

PDF

High-entropy rare-earth zirconate ceramics with low thermal conductivity for advanced thermal-barrier coatings
Debao LIU, Baolu SHI, Liyan GENG, Yiguang WANG, Baosheng XU, and Yanfei CHEN

PDF

Sunlight activated ultra-stable long persistent luminescence glass ceramic for outdoor information display
Jingtao ZHAO, Lei LEI, Renguang YE, Junjie ZHANG, Xianghua ZHANG, and Shiqing XU

Review

PDF

Advanced inorganic/polymer hybrid electrolytes for all-solid-state lithium batteries
Xiaoyu JI, Yiruo ZHANG, Mengxue CAO, Quanchao GU, Honglei WANG, Jinshan YU, Zi-Hao GUO, and Xingui ZHOU

Erratum

PDF

Erratum to: Si-based polymer-derived ceramics for energy conversion and storage
Qingbo WEN, Fangmu QU, Zhaoju YU, Magdalena GRACZYK-ZAJAC, Xiang XIONG, and Ralf RIEDEL

Journal of Advanced Ceramics cover