•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 11, Issue 5 (2022)

Research Articles

PDF

Rare earth monosilicates as oxidation resistant interphase for SiCf/SiC CMC: Investigation of SiCf/Yb2SiO5 model composites
Xirui LV, Mengkun YUE, Xue FENG, Xiaoyan LI, Yumin WANG, Jiemin WANG, Jie ZHANG, and Jingyang WANG

PDF

Cs3Bi2I9–hydroxyapatite composite waste forms for cesium and iodine immobilization
Kun YANG, Yachun WANG, Junhua SHEN, Spencer M. SCOTT, Brian J. RILEY, John D. VIENNA, and Jie LIAN

PDF

Realizing enhanced energy storage and hardness performances in 0.90NaNbO3–0.10Bi(Zn0.5Sn0.5)O3 ceramics
Xiaoyan DONG, Xu LI, Hongyun CHEN, Qinpeng DONG, Jiaming WANG, Xiang WANG, Yue PAN, Xiuli CHEN, and Huanfu ZHOU

PDF

Inactive Al3+-doped La(CoCrFeMnNiAlx)1/(5+x)O3 high-entropy perovskite oxides as high performance supercapacitor electrodes
Meng GUO, Yufeng LIU, Fengnian ZHANG, Fuhao CHENG, Chufei CHENG, Yang MIAO, Feng GAO, and Jun YU

PDF

Precise control of surface oxygen vacancies in ZnO nanoparticles for extremely high acetone sensing response
Jihyun LEE, Youngmoon CHOI, Byoung Joon PARK, Jeong Woo HAN, Hyun-Sook LEE, Jong Hyeok PARK, and Wooyoung LEE

PDF

Fabrication and properties of non-stoichiometric Tb2(Hf1–xTbx)2O7–x magneto-optical ceramics
Lixuan ZHANG, Xiaoying LI, Dianjun HU, Ziyu LIU, Tengfei XIE, Lexiang WU, Zhaoxiang YANG, and Jiang LI

PDF

Synthesis and property characterization of ternary laminar Zr2SB ceramic
Qiqiang ZHANG, Shuai FU, Detian WAN, Yiwang BAO, Qingguo FENG, Salvatore GRASSO, and Chunfeng HU

Review

PDF

Advances in 3D printing of magnetic materials: Fabrication, properties, and their applications
Xiangxia WEI, Ming-Liang JIN, Haiqiang YANG, Xiao-Xiong WANG, Yun-Ze LONG, and Zhangwei CHEN

Journal of Advanced Ceramics cover