•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 11, Issue 4 (2022)

Research Articles

PDF

Texture and anisotropy of hot-pressed h-BN matrix composite ceramics with in situ formed YAG
Zhuo ZHANG, Xiaoming DUAN, Zhuo TIAN, Yujin WANG, Lan WANG, Lei CHEN, Baofu QIU, Delong CAI, Peigang HE, Dechang JIA, and Yu ZHOU

PDF

Achieving ultra-broadband electromagnetic wave absorption in high-entropy transition metal carbides (HE TMCs)
Weiming ZHANG, Huimin XIANG, Fu-Zhi DAI, Biao ZHAO, Shijiang WU, and Yanchun ZHOU

PDF

Preparation and properties of T-ZnOw enhanced BCP scaffolds with double-layer structure by digital light processing
Ming-Zhu PAN, Shuai-Bin HUA, Jia-Min WU, Xi YUAN, Ze-Lin DENG, Jun XIAO, and Yu-Sheng SHI

PDF

High transmittance and grain-orientated alumina ceramics fabricated by adding fine template particles
Han CHEN, Jin ZHAO, Shunzo SHIMAI, Xiaojian MAO, Jian ZHANG, Guohong ZHOU, Shiwei WANG, Na GU, and Kai ZHENG

PDF

Gas-discharge induced flash sintering of YSZ ceramics at room temperature
Yuchen ZHU, Hongyang ZHOU, Rongxia HUANG, Nianping YAN, Xilin WANG, Guanghua LIU, and Zhidong JIA

PDF

High-entropy (La0.2Nd0.2Sm0.2Eu0.2Gd0.2)2Ce2O7: A potential thermal barrier material with improved thermo-physical properties
Yun XUE, Xiaoqin ZHAO, Yulong AN, Yijing WANG, Meizhen GAO, Huidi ZHOU, and Jianmin CHEN

Rapid Communication

PDF

Anisotropic, biomorphic cellular Si3N4 ceramics with directional well-aligned nanowhisker arrays based on wood-mimetic architectures
Songsong XU, Xiaonan ZHOU, Qiang ZHI, Junjie GAO, Liucheng HAO, Zhongqi SHI, Bo WANG, Jianfeng YANG, and Kozo ISHIZAKI

Journal of Advanced Ceramics cover