•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 11, Issue 3 (2022)

Research Articles

PDF

Continuous SiC skeleton reinforced highly oriented graphite flake composites with high strength and specific thermal conductivity
Xiaoyu ZHANG, Wenqi XIE, Lan SUN, Zhilei WEI, Zhejian ZHANG, Yuanyuan ZHU, Jiabin HU, Shenghe WANG, and Zhongqi SHI

PDF

Remarkably enhanced piezo-photocatalytic performance in BaTiO3/CuO heterostructures for organic pollutant degradation
Chengye YU, Mengxi TAN, Chengdong TAO, Yuxuan HOU, Chuanbao LIU, Huimin MENG, Yanjing SU, Lijie QIAO, and Yang BAI

PDF

Electrospun Cu-doped In 2O3 hollow nanofibers with enhanced H2S gas sensing performance
Yu ZHANG, Shuai HAN, Mingyuan WANG, Siwei LIU, Guiwu LIU, Xianfeng MENG, Ziwei XU, Mingsong WANG, and Guanjun QIAO

PDF

Evaluation of stability and functionality of BaCe1-xInxO3-δ electrolyte in a wider range of indium concentration
Aleksandar MALEŠEVIĆ, Aleksandar RADOJKOVIĆ, Milan ŽUNIĆ, Aleksandra DAPČEVIĆ, Sanja PERAĆ, Zorica BRANKOVIĆ, and Goran BRANKOVIĆ

PDF

Novel transparent MgGa2O4 and Ni2+-doped MgGa2O4 ceramics
Guangran ZHANG, Adrian GOLDSTEIN, and Yiquan WU

PDF

Thermal conductivity of boron carbide under fast neutron irradiation
Zhixue QU, Chuanjin YU, Yitong WEI, Xiping SU, and Aibing DU

Rapid Communication

PDF

Synthesis and properties of MoAlB composites reinforced with SiC particles
Weiwei ZHANG, Shibo LI, Shuang WU, Boxiang YAO, Shukai FAN, Guoping BEI, Wenbo YU, Yang ZHOU, Ying WU, and Sun-An DING

PDF

Modulation of spin dynamics in Ni/Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 multiferroic heterostructure
Hang XU, Bo WANG, Ji QI, Mei LIU, Fei TENG, Linglong HU, Yuan ZHANG, Chaoqun QU, and Ming FENG

Journal of Advanced Ceramics cover