•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 11, Issue 1 (2022)

Research Articles

PDF

Effects of interfacial residual stress on mechanical behavior of SiC
Xiaowu CHEN, Guofeng CHENG, Jinshan YANG, Jianbao HU, Chunjin LIAO, Xiangyu ZHANG, and Shaoming DONG

PDF

Carbonized wood with ordered channels decorated by NiCo
Guangyu QIN, Xiaoxiao HUANG, Xu YAN, Yunfei HE, Yuhao LIU, Long XIA, and Bo ZHONG

PDF

Microstructural regulation, oxidation resistance, and mechanical properties of C
Yang LYU, Baihe DU, Guiqing CHEN, Guangdong ZHAO, Yuan CHENG, Shanbao ZHOU, Qingrong LV, Xinghong ZHANG, and Wenbo HAN

PDF

Pressure infiltration of molten aluminum for densification of environmental barrier coatings
Lin DONG, Mei-Jun LIU, Xiao-Feng ZHANG, Xue-Shi ZHUO, Jia-Feng FAN, Guan-Jun YANG, and Ke-Song ZHOU

PDF

Novel P2-type layered medium-entropy ceramics oxide as cathode material for sodium-ion batteries
Shengxue YAN, Shaohua LUO, Liu YANG, Jian FENG, Pengwei LI, Qing WANG, Yahui ZHANG, and Xin LIU

PDF

Defect engineering of BCZT-based piezoelectric ceramics with high piezoelectric properties
Xinjian WANG, Yu HUAN, Yixuan ZHU, Peng ZHANG, Wenlong YANG, Peng LI, Tao WEI, Longtu LI, and Xiaohui WANG

Review

PDF

Advances in ultra-high temperature ceramics, composites, and coatings
Dewei NI, Yuan CHENG, Jiaping ZHANG, Ji-Xuan LIU, Ji ZOU, Bowen CHEN, Haoyang WU, Hejun LI, Shaoming DONG, Jiecai HAN, Xinghong ZHANG, Qiangang FU, and Guo-Jun ZHANG

Journal of Advanced Ceramics cover