•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 10, Issue 5 (2021)

Research Articles

PDF

Growth of single crystals in the (Na1/2Bi1/2)TiO3-(Sr1-xCax)TiO3 system by solid state crystal growth
Phan Gia LE, Huyen Tran TRAN, Jong-Sook LEE, John G. FISHER, Hwang-Pill KIM, Wook JO, and Won-Jin MOON

PDF

Effects of particle size of dielectric fillers on the output performance of piezoelectric and triboelectric nanogenerators
Xiao MENG, Zhuo ZHANG, Dabin LIN, Weiguo LIU, Shun ZHOU, Shaobo GE, Yongming SU, Chang PENG, and Lin ZHANG

PDF

Preparation of ZrB2-MoSi2 high oxygen resistant coating using nonequilibrium state powders by self-propagating high-temperature synthesis
Menglin ZHANG, Xuanru REN, Mingcheng ZHANG, Songsong WANG, Li WANG, Qingqing YANG, Hongao CHU, and Peizhong FENG

PDF

Electronic structure and enhanced photoelectrocatalytic performance of RuxZn1-xO/Ti electrodes
Yanqun SHAO, Keke FENG, Jie GUO, Rongrong ZHANG, Sijiang HE, Xinli WEI, Yuting LIN, Zhanghao YE, and Kongfa CHEN

PDF

Novel hierarchical structure of MoS2/TiO2/Ti3C2Tx composites for dramatically enhanced electromagnetic absorbing properties
Heng DU, Qipeng ZHANG, Biao ZHAO, Frank MARKEN, Qiancheng GAO, Hongxia LU, Li GUAN, Hailong WANG, Gang SHAO, Hongliang XU, Rui ZHANG, and Bingbing FAN

PDF

New two-layer Ruddlesden-Popper cathode materials for protonic ceramics fuel cells
Yihan LING, Tianming GUO, Yangyang GUO, Yang YANG, Yunfeng TIAN, Xinxin WANG, Xuemei OU, and Peizhong FENG

PDF

In situ reduced MXene/AuNPs composite toward enhanced charging/discharging and specific capacitance
Zixiang ZHENG, Wei WU, Tao YANG, Enhui WANG, Zhentao DU, Xinmei HOU, Tongxiang LIANG, and Hailong WANG

PDF

NUV-pumped luminescence of thermally stable samarium-activated alkali metal borophosphate phosphor
Zhenyu FANG, Dan YANG, Youkui ZHENG, Jialiang SONG, Tongsheng YANG, Ruitong SONG, Yuefei XIANG, and Jing ZHU

PDF

Forsterite-hydroxyapatite composite scaffolds with photothermal antibacterial activity for bone repair
Weiye LIU, Rongtai ZUO, Tanglong ZHU, Min ZHU, Shichang ZHAO, and Yufang ZHU

PDF

Efficient spectral regulation in Ce:Lu3(Al,Cr)5O12 and Ce:Lu3(Al,Cr)5O12/Ce:Y3Al5O12 transparent ceramics with high color rendering index for high-power white LEDs/LDs
Tianyuan ZHOU, Chen HOU, Le ZHANG, Yuelong MA, Jian KANG, Tao LI, Rui WANG, Jin HUANG, Junwei LI, Haidong REN, Zhenxiao FU, Farida A. SELIM, Ming LI, and Hao CHEN

PDF

Photocurrent density and electrical properties of Bi0.5Na0.5TiO3-BaNi0.5Nb0.5O3 ceramics
Mingqiang ZHONG, Qin FENG, Changlai YUAN, Xiao LIU, Baohua ZHU, Liufang MENG, Changrong ZHOU, Jiwen XU, Jiang WANG, and Guanghui RAO

PDF

Pomegranate-type Si/C anode with SiC taped, well-dispersed tiny Si particles for lithium-ion batteries
Pengfei WU, Benyang SHI, Huibin TU, Changqing GUO, Anhua LIU, Guan YAN, and Zhaoju YU

PDF

Microwave induced in-situ formation of SiC nanowires on SiCNO ceramic aerogels with excellent electromagnetic wave absorption performance
Keke YUAN, Daoyang HAN, Junfang LIANG, Wanyu ZHAO, Mingliang LI, Biao ZHAO, Wen LIU, Hongxia LU, Hailong WANG, Hongliang XU, Gang SHAO, and Rui ZHANG

Reviews

PDF

Garnet-type solid electrolyte: Advances of ionic transport performance and its application in all-solid-state batteries
P. M. GONZALEZ PUENTE, Shangbin SONG, Shiyu CAO, Leana Ziwen RANNALTER, Ziwen PAN, Xing XIANG, Qiang SHEN, and Fei CHEN

PDF

The latest process and challenges of microwave dielectric ceramics based on pseudo phase diagrams
Hongcheng YANG, Shuren ZHANG, Hongyu YANG, Qingyu WEN, Qiu YANG, Ling GUI, Qian ZHAO, and Enzhu LI

Journal of Advanced Ceramics cover