•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 10, Issue 5 (2021)

Research Articles

Link

Growth of single crystals in the (Na
Phan Gia LE, Huyen Tran TRAN, Jong-Sook LEE, John G. FISHER, Hwang-Pill KIM, Wook JO, and Won-Jin MOON

Link

Effects of particle size of dielectric fillers on the output performance of piezoelectric and triboelectric nanogenerators
Xiao MENG, Zhuo ZHANG, Dabin LIN, Weiguo LIU, Shun ZHOU, Shaobo GE, Yongming SU, Chang PENG, and Lin ZHANG

Link

Preparation of ZrB
Menglin ZHANG, Xuanru REN, Mingcheng ZHANG, Songsong WANG, Li WANG, Qingqing YANG, Hongao CHU, and Peizhong FENG

Link

Electronic structure and enhanced photoelectrocatalytic performance of Ru
Yanqun SHAO, Keke FENG, Jie GUO, Rongrong ZHANG, Sijiang HE, Xinli WEI, Yuting LIN, Zhanghao YE, and Kongfa CHEN

Link

Novel hierarchical structure of MoS
Heng DU, Qipeng ZHANG, Biao ZHAO, Frank MARKEN, Qiancheng GAO, Hongxia LU, Li GUAN, Hailong WANG, Gang SHAO, Hongliang XU, Rui ZHANG, and Bingbing FAN

Link

New two-layer Ruddlesden-Popper cathode materials for protonic ceramics fuel cells
Yihan LING, Tianming GUO, Yangyang GUO, Yang YANG, Yunfeng TIAN, Xinxin WANG, Xuemei OU, and Peizhong FENG

Link


Zixiang ZHENG, Wei WU, Tao YANG, Enhui WANG, Zhentao DU, Xinmei HOU, Tongxiang LIANG, and Hailong WANG

Link

NUV-pumped luminescence of thermally stable samarium-activated alkali metal borophosphate phosphor
Zhenyu FANG, Dan YANG, Youkui ZHENG, Jialiang SONG, Tongsheng YANG, Ruitong SONG, Yuefei XIANG, and Jing ZHU

Link

Design and preparation of an ultra-high temperature ceramic by
Lei YU, Hui LIU, Yaohui FU, Weijiang HU, Zhefei WANG, Quan LIU, Bo WEI, Jian YANG, and Tai QIU

Link

Forsterite-hydroxyapatite composite scaffolds with photothermal antibacterial activity for bone repair
Weiye LIU, Rongtai ZUO, Tanglong ZHU, Min ZHU, Shichang ZHAO, and Yufang ZHU

Link

Efficient spectral regulation in Ce:Lu
Tianyuan ZHOU, Chen HOU, Le ZHANG, Yuelong MA, Jian KANG, Tao LI, Rui WANG, Jin HUANG, Junwei LI, Haidong REN, Zhenxiao FU, Farida A. SELIM, Ming LI, and Hao CHEN

Link

Photocurrent density and electrical properties of Bi
Mingqiang ZHONG, Qin FENG, Changlai YUAN, Xiao LIU, Baohua ZHU, Liufang MENG, Changrong ZHOU, Jiwen XU, Jiang WANG, and Guanghui RAO

Link

Pomegranate-type Si/C anode with SiC taped, well-dispersed tiny Si particles for lithium-ion batteries
Pengfei WU, Benyang SHI, Huibin TU, Changqing GUO, Anhua LIU, Guan YAN, and Zhaoju YU

Link

Microwave induced
Keke YUAN, Daoyang HAN, Junfang LIANG, Wanyu ZHAO, Mingliang LI, Biao ZHAO, Wen LIU, Hongxia LU, Hailong WANG, Hongliang XU, Gang SHAO, and Rui ZHANG

Reviews

Link

Garnet-type solid electrolyte: Advances of ionic transport performance and its application in all-solid-state batteries
P. M. GONZALEZ PUENTE, Shangbin SONG, Shiyu CAO, Leana Ziwen RANNALTER, Ziwen PAN, Xing XIANG, Qiang SHEN, and Fei CHEN

Link

The latest process and challenges of microwave dielectric ceramics based on pseudo phase diagrams
Hongcheng YANG, Shuren ZHANG, Hongyu YANG, Qingyu WEN, Qiu YANG, Ling GUI, Qian ZHAO, and Enzhu LI

Journal of Advanced Ceramics cover