•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 10, Issue 3 (2021)

Research Articles

Link

Enhanced electrocaloric effect at room temperature in Mn2+ doped lead-free (BaSr)TiO3 ceramics via a direct measurement
Xiang NIU, Xiaodong JIAN, Xianyi CHEN, Haoxuan LI, Wei LIANG, Yingbang YAO, Tao TAO, Bo LIANG, and Sheng-Guo LU

Link

Microstructural evolution of h-BN matrix composite ceramics with La–Al–Si–O glass phase during hot-pressed sintering
Baofu QIU, Xiaoming DUAN, Zhuo ZHANG, Chen ZHAO, Bo NIU, Peigang HE, Delong CAI, Lei CHEN, Zhihua YANG, Yujin WANG, Dechang JIA, and Yu ZHOU

Link

Solvents adjusted pure phase CoCO3 as anodes for high cycle stability
Liming LIU, Xiaoxiao HUANG, Zengyan WEI, Xiaoming DUAN, Bo ZHONG, Long XIA, Tao ZHANG, Huatao WANG, Dechang JIA, Yu ZHOU, and Rui ZHANG

Link

Corrosion resistance of non-stoichiometric gadolinium zirconate fabricated by laser-enhanced chemical vapor deposition
Chengguan ZHANG, Yun FAN, Juanli ZHAO, Guang YANG, Hongfei CHEN, Liangmiao ZHANG, Yanfeng GAO, and Bin LIU

Link

Crystal and electronic structure engineering oftin monoxide by external pressure
Kun LI, Junjie WANG, Vladislav A. BLATOV, Yutong GONG, Naoto UMEZAWA, Tomofumi TADA, Hideo HOSONO, and Artem R. OGANOV

Link

Microstructure and properties of nano-laminated Y3Si2C2 ceramics fabricated via in situ reaction by spark plasma sintering
Lin-Kun SHI, Xiaobing ZHOU, Jian-Qing DAI, Ke CHEN, Zhengren HUANG, and Qing HUANG

Link

Evolution of electromechanical properties in Fe-doped (Pb,Sr)(Zr,Ti)O3 piezoceramics
Chuan CHEN, Yan WANG, Zong-Yue LI, Chun LIU, Wen GONG, Qing TAN, Bing HAN, Fang-Zhou YAO, and Ke WANG

Link

Improved performances of lithium disilicate glass-ceramics by seed induced crystallization
Ting ZHAO, Mei-Mei LIAN, Yi QIN, Jian-Feng ZHU, Xin-Gang KONG, and Jian-Feng YANG

Review Articles

Link

Photopolymerization-based additive manufacturing of ceramics: A systematic review
Sefiu Abolaji RASAKI, Dingyu XIONG, Shufeng XIONG, Fang SU, Muhammad IDREES, and Zhangwei CHEN

Link

High-entropy ceramics: Present status, challenges, and a look forward
Huimin XIANG, Yan XING, Fu-zhi DAI, Hongjie WANG, Lei SU, Lei MIAO, Guojun ZHANG, Yiguang WANG, Xiwei QI, Lei YAO, Hailong WANG, Biao ZHAO, and Jianqiang LI

Journal of Advanced Ceramics cover