•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Volume 10, Issue 1 (2021)

Research Articles

PDF

Microstructure and mechanical properties of 3D Cf/SiBCN composites fabricated by polymer infiltration and pyrolysis
Bowen CHEN, Qi DING, Dewei NI, Hongda WANG, Yusheng DING, Xiangyu ZHANG, and Shaoming DONG

PDF

Effect of starting materials and sintering temperature on microstructure and optical properties of Y2O3:Yb3+ 5 at% transparent ceramics
R. P. YAVETSKIY, A. E. BALABANOV, S. V. PARKHOMENKO, O. S. KRYZHANOVSKA, A. G. DOROSHENKO, P. V. MATEYCHENKO, A. V. TOLMACHEV, Jiang LI, Nan JIANG, L. GHEORGHE, and M. ENCULESCU

PDF

Preparation of hollow fiber membranes from mullite particles with aid of sintering additives
Hua LIU, Jinyun LIU, Zhou HONG, Shengxian WANG, Xuechao GAO, and Xuehong GU

PDF

Deep-red emitting Mg2TiO4:Mn4+ phosphor ceramics for plant lighting
Zixin WANG, Hui LIN, Dawei ZHANG, Yiming SHEN, Yang LI, Ruijin HONG, Chunxian TAO, Zhaoxia HAN, Lei CHEN, and Shengming ZHOU

PDF

Micro-fabrication of ceramics: Additive manufacturing and conventional technologies
Hany HASSANIN, Khamis ESSA, Amr ELSHAER, Mohamed IMBABY, Heba H. EL-MONGY, and Tamer A. EL-SAYED

PDF

Novel optical properties and induced magnetic moments in Ru-doped hybrid improper ferroelectric Ca3Ti2O7
Xingxing WU, Shouyu WANG, Winnie WONG-NG, Qiang GU, Yao JIANG, Chao WANG, Shuang MA, and Weifang LIU

PDF

Electrical transport in lead-free Na0.5Bi0.5TiO3 ceramics
J. SUCHANICZ, K. KLUCZEWSKA-CHMIELARZ, D. SITKO, and G. JAGŁO

PDF

A new class of high-entropy M3B4 borides
Mingde QIN, Qizhang YAN, Yi LIU, and Jian LUO

Rapid Communication

PDF

Optimal preparation of high-entropy boride-silicon carbide ceramics
Yan ZHANG, Shi-Kuan SUN, Wei-Ming GUO, Liang XU, Wei ZHANG, and Hua-Tay LIN

Journal of Advanced Ceramics cover