•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Most Popular Papers *

PDF

Cs3Bi2I9–hydroxyapatite composite waste forms for cesium and iodine immobilization
Kun YANG, Yachun WANG, Junhua SHEN, Spencer M. SCOTT, Brian J. RILEY, John D. VIENNA, and Jie LIAN

PDF

Micro-fabrication of ceramics: Additive manufacturing and conventional technologies
Hany HASSANIN, Khamis ESSA, Amr ELSHAER, Mohamed IMBABY, Heba H. EL-MONGY, and Tamer A. EL-SAYED

PDF

Thermal conductivity of boron carbide under fast neutron irradiation
Zhixue QU, Chuanjin YU, Yitong WEI, Xiping SU, and Aibing DU

PDF

High transmittance and grain-orientated alumina ceramics fabricated by adding fine template particles
Han CHEN, Jin ZHAO, Shunzo SHIMAI, Xiaojian MAO, Jian ZHANG, Guohong ZHOU, Shiwei WANG, Na GU, and Kai ZHENG

PDF

High-entropy (La0.2Nd0.2Sm0.2Eu0.2Gd0.2)2Ce2O7: A potential thermal barrier material with improved thermo-physical properties
Yun XUE, Xiaoqin ZHAO, Yulong AN, Yijing WANG, Meizhen GAO, Huidi ZHOU, and Jianmin CHEN

PDF

Effect of sintering temperature in argon atmosphere on microstructure and properties of 3D printed alumina ceramic cores
He LI, Yongsheng LIU, Yansong LIU, Qingfeng ZENG, Kehui HU, Zhigang LU, and Jingjing LIANG

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 06/30/22.