•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Editor-in-Chief

Longtu LI, Tsinghua University, China

Associate Editors

Yuanhua LIN, Tsinghua University, China

Hua-Tay LIN, Guangdong University of Technology, China

Yanchun ZHOU, ARIMPT, China

Wei PAN, Tsinghua University, China

Executive Editor

Jianghong GONG, Tsinghua University, China

Advisory Committee

M. W. BARSOUM, USA

Shaoming DONG, China

S. J. KANG, R. O. Korea

Y. W. KIM, R. O. Korea

Cewen NAN, China

T. OHJI, Japan

R. RIEDAL, Germany

F. ROSEI, Canada

Y. SAKKA, Japan

Jianlin SHI, China

Yingjun WANG, China

Lianmeng ZHANG, China

Ji ZHOU, China

Yu ZHOU, China

Editorial Committee

Yang BAI, China

Fei CHEN, China

Zhigang CHEN, Australia

P. COLOMBO, Italy

Dechang JIA, China

Jingfeng LI, China

Yawei LI, China

Jian LUO, USA

Nian SUN, USA

Zilong TANG, China

Chang'an WANG, China

Jingyang WANG, China

Shiwei WANG, China

Xiaohui WANG, China

Xin XU, China

Haixue YAN, UK

Guanjun YANG, China

Jihui YANG, USA

Guojun ZHANG, China

Xinghong ZHANG, China

Xingui ZHOU, China

Managing Editor

He CHEN, Tsinghua University Press

Publishing Editors

Rui YANG, Tsinghua University Press

Yu LIU, Tsinghua University Press