•  
  •  
 
Journal of Advanced Ceramics

Journal of Advanced Ceramics is an international journal published under the brand SpringerOpen that presents the results of theoretical and experimental studies on the processing, structure and properties of advanced ceramics and ceramic-based composites.

Current Issue: Volume 10, Issue 2 (2021)

Research Articles

PDF

IR-transparent MgO-Gd2O3 composite ceramics produced by self-propagating high-temperature synthesis and spark plasma sintering
Dmitry A. PERMIN, Maksim S. BOLDIN, Alexander V. BELYAEV, Stanislav S. BALABANOV, Vitaly A. KOSHKIN, Atrem A. MURASHOV, Igor V. LADENKOV, Evgeny A. LANTSEV, Ksenia E. SMETANINA, and Nadia M. KHAMALETDINOVA

PDF

Enhanced aging and thermal shock performance of Mn1.95-xCo0.21Ni0.84SrxO4 NTC ceramics
Haibing LI, Huimin ZHANG, Slapley THAYIL, Aimin CHANG, Xu SANG, and Xiuhua MA

PDF

Fabrication and performance evaluation of novel transparent ceramics RE:Tb3Ga5O12 (RE = Pr, Tm, Dy) toward magneto-optical application
Xiaoying LI, Ilya L. SNETKOV, Aleksey YAKOVLEV, Qiang LIU, Xin LIU, Ziyu LIU, Penghui CHEN, Danyang ZHU, Lexiang WU, Zhaoxiang YANG, Tengfei XIE, Haohong CHEN, and Oleg PALASHOV

PDF

Additive manufacturing of thin electrolyte layers via inkjet printing of highly-stable ceramic inks
Zhongqi ZHU, Zhiyuan GONG, Piao QU, Ziyong LI, Sefiu Abolaji RASAKI, Zhiyuan LIU, Pei WANG, Changyong LIU, Changshi LAO, and Zhangwei CHEN

PDF

Synthesis of nearly spherical AlN particles by an in-situ nitriding combustion route
Zhilei WEI, Kang LI, Bangzhi GE, Chaowei GUO, Hongyan XIA, Yajie GUO, and Zhongqi SHI

PDF

Electric modulation of conduction in MAPbBr3 single crystals
Shanming KE, Shangyu LUO, Jinhui GONG, Liwen QIU, Renhong LIANG, Yangbo ZHOU, Bingcheng LUO, Baochang CHENG, Li WANG, and Longlong SHU

PDF

Electrochemical performance of La2NiO4+δ-Ce0.55La0.45O2-δ as a promising bifunctional oxygen electrode for reversible solid oxide cells
Pengzhang LI, Wei YANG, Chuanjin TIAN, Wenyan ZHAO, Zhe LÜ, Zhipeng XIE, and Chang-An WANG

PDF

Post-illumination activity of Bi2WO6 in the dark from the photocatalytic "memory" effect
Weiyi YANG, Yan CHEN, Shuang GAO, Licheng SANG, Ruoge TAO, Caixia SUN, Jian Ku SHANG, and Qi LI

Review Article

PDF

Dense ceramics with complex shape fabricated by 3D printing: A review
Zhe CHEN, Xiaohong SUN, Yunpeng SHANG, Kunzhou XIONG, Zhongkai XU, Ruisong GUO, Shu CAI, and Chunming ZHENG

Rapid Communication

PDF

Electrical and thermal transport behaviours of high-entropy perovskite thermoelectric oxides
Yunpeng ZHENG, Mingchu ZOU, Wenyu ZHANG, Di YI, Jinle LAN, Ce-Wen NAN, and Yuan-Hua LIN

Journal of Advanced Ceramics cover