•  
  •  
 
Friction

Volume 9, Issue 6 (2020)

Research Articles

PDF

Improvement of the lubrication properties of grease with Mn
Bao JIN, Guangyan CHEN, Jun ZHAO, Yongyong HE, Yiyao HUANG, and Jianbin LUO

PDF

Origin of the tribofilm from MoS
Hongxing WU, Liping WANG, and Guangneng DONG

PDF

Running-in behavior of a H-DLC/Al
Pengfei SHI, Junhui SUN, Yunhai LIU, Bin ZHANG, Junyan ZHANG, Lei CHEN, and Linmao QIAN

PDF

Synergistic lubricating effect of graphene/ionic liquid composite material used as an additive
Lincong LIU, Ming ZHOU, Youtang MO, Pengpeng BAI, Qilin WEI, Long JIN, Shengli YOU, Mingyue WANG, Liangchuan LI, Xin CHEN, Xiao LI, and Yu TIAN

PDF

Simulation of the fatigue-wear coupling mechanism of an aviation gear
Boyu ZHANG, Huaiju LIU, Caichao ZHU, and Yibo GE

PDF

High-temperature friction behavior of amorphous carbon coating in glass molding process
Kangsen LI, Gang XU, Xiaobin WEN, Jun ZHOU, and Feng GONG

PDF

Graphite-based solid lubricant for high-temperature lubrication
Wenjuan HUAI, Chenhui ZHANG, and Shizhu WEN

PDF

Exploring the role of --NH
Hanqiang WU, Liang JIANG, Xia ZHONG, Jinwei LIU, Na QIN, and Linmao QIAN

PDF

Adhesion and friction in hard and soft contacts: theory and experiment
Valentin L. POPOV, Qiang LI, Iakov A. LYASHENKO, and Roman POHRT

PDF

Does laser surface texturing really have a negative impact on the fatigue lifetime of mechanical components?
Chia-Jui HSU, Andreas STRATMANN, Simon MEDINA, Georg JACOBS, Frank MÜCKLICH, and Carsten GACHOT

Review Article

Short Communication

Comment

Friction cover