•  
  •  
 
Friction

Volume 3, Issue 3 (2015)

Research Articles

PDF

Leaf-surface wax of desert plants as a potential lubricant additive
Yanqiu XIA, Xiaochun XU, Xin FENG, and Guoxiong CHEN

PDF

Weibull approach to brake pad wear analysis in the Nigerian market
R. S. FONO-TAMO, O. O. OSUNBOR, and O. A. KOYA

PDF

Effects of deep cryogenic treatment on mechanical and tribological properties of AISI D3 tool steel
Nay Win KHUN, Erjia LIU, Adrian Wei Yee TAN, D. SENTHILKUMAR, Bensely ALBERT, and D. MOHAN LAL

PDF

Elastohydrodynamic lubrication properties and friction behaviors of several ester base stocks
Yifeng HE, Thomas J. ZOLPER, Pinzhi LIU, Yuzhen ZHAO, Xingliang HE, Xuejin SHEN, Hongwei SUN, Qinghua DUAN, and Qian WANG

Friction cover