•  
  •  
 
Friction

Volume 10, Issue 7 (2022)

Research Articles

PDF

Constructing a biomimetic robust bi-layered hydrophilic lubrication coating on surface of silicone elastomer
Luyao GAO, Xiaoduo ZHAO, Shuanhong MA, Zhengfeng MA, Meirong CAI, Yong-Min LIANG, and Feng ZHOU

PDF

Effects of annealing treatment on tribological behavior of tungsten-doped diamond-like carbon film under lubrication (Part 2): Tribological behavior under MoDTC lubrication
Shaojun ZHANG, Lina ZHU, Yanyan WANG, Jiajie KANG, Haidou WANG, Guozheng MA, Haipeng HUANG, Guang’an ZHANG, and Wen YUE

PDF

One-step method to enhance biotribological properties and biocompatibility of DLC coating by ion beam irradiation
Yuzhen LIU, Kelun ZHANG, Jae-Ho HAN, Youn-Hoo HWANG, Shusheng XU, and Dae-Eun KIM

Review Article

PDF

Water lubrication of graphene oxide-based materials
Shaoqing XUE, Hanglin LI, Yumei GUO, Baohua ZHANG, Jiusheng LI, and Xiangqiong ZENG

Short Communication

PDF

Flammable gases produced by TiO2 nanoparticles under magnetic stirring in water
Pengcheng LI, Chongyang TANG, Xiangheng XIAO, Yanmin JIA, and Wanping CHEN

Retractions

Publisher's Erratum

PDF

Erratum to: Study on contact fatigue of a wind turbine gear pair considering surface roughness
Heli LIU, Huaiju LIU, Caichao ZHU, Zhangdong SUN, and Houyi BAI

Friction cover