•  
  •  
 
Friction

Volume 10, Issue 6 (2022)

Research Articles

PDF

Water-based lubrication of niobium nitride
Kaifei MIAO, Jia WANG, Qiang ZHAO, Kaiwen WANG, Mao WEN, and Kan ZHANG

PDF

Enhanced tribological properties of aligned graphene-epoxy composites
Yuefeng DU, Zhenyu ZHANG, Dong WANG, Lezhen ZHANG, Junfeng CUI, Yapeng CHEN, Mingliang WU, Ruiyang KANG, Yunxiang LU, Jinhong YU, and Nan JIANG

PDF

Optimizing the tribological performance of DLC-coated NBR rubber: The role of hydrogen in films
Changning BAI, Li QIANG, Bin ZHANG, Kaixiong GAO, and Junyan ZHANG

PDF

Investigation into gas lubrication performance of porous gas bearing considering velocity slip boundary condition
Xiangbo ZHANG, Shuiting DING, Farong DU, Fenzhu JI, Zheng XU, Jiang LIU, Qi ZHANG, and Yu ZHOU

PDF

Experimental and modelling studies of the transient tribological behaviour of a two-phase lubricant under complex loading conditions
Xiao YANG, Lemeng ZHANG, Denis J. POLITIS, Jie ZHANG, Mohammad M. GHARBI, David LEYVRAZ, and Liliang WANG

PDF

Effect of wear debris on fretting fatigue crack initiation
Shengjie WANG, Tongyan YUE, Dagang WANG, and Magd ABDEL WAHAB

PDF

A finite-element-aided ultrasonic method for measuring central oil-film thickness in a roller-raceway tribo-pair
Pan DOU, Tonghai WU, Zhaopeng LUO, Peiping YANG, Zhongxiao PENG, Min YU, and Tom REDDYHOFF

PDF

Incipient sliding of adhesive contacts
Francesc PÉREZ-RÀFOLS and Lucia NICOLA

Review Article

PDF

Nano-enhanced biolubricant in sustainable manufacturing: From processability to mechanisms
Yanbin ZHANG, Hao Nan LI, Changhe LI, Chuanzhen HUANG, Hafiz Muhammad ALI, Xuefeng XU, Cong MAO, Wenfeng DING, Xin CUI, Min YANG, Tianbiao YU, Muhammad JAMIL, Munish Kumar GUPTA, Dongzhou JIA, and Zafar SAID

Friction cover