•  
  •  
 
Friction

Volume 10, Issue 3 (2022)

Research Articles

PDF

Tribological behavior of black phosphorus nanosheets as water-based lubrication additives
Qingjuan WANG, Tingli HOU, Wei WANG, Guoliang ZHANG, Yuan GAO, and Kuaishe WANG

PDF

Direct observation of the impact of water droplets on oil replenishment in EHD lubricated contacts
Xiang LIU, Jintao WANG, Lu HUANG, Jingyue ZHANG, Changhong XU, Lin TONG, and Dan GUO

PDF

Surface modification of YS-20 with polydopamine for improving the tribological properties of polyimide composites
Liangfei WU, Zhaozhu ZHANG, Mingming YANG, Junya YUAN, Peilong LI, Zujun CHEN, and Xuehu MEN

PDF

Tribological behavior comparisons of high chromium stainless and mild steels against high-speed steel and ceramics at high temperatures
Shaogang CUI, Yangzhen LIU, Tong WANG, Kiet TIEU, Long WANG, Dahai ZENG, Zhou LI, and Wei LI

PDF

Experimental and modelling study of interaction between friction and galling under contact load change conditions
Xiao YANG, Yiran HU, Lemeng ZHANG, Yang ZHENG, Denis J. POLITIS, Xiaochuan LIU, and Li-liang WANG

PDF

Impact-sliding wear response of 2.25Cr1Mo steel tubes: Experimental and semi-analytical method
Meigui YIN, Thibaut CHAISE, Liwen WANG, Daniel NÉLIAS, Minhao ZHU, and Zhenbing CAI

Review Article

PDF

Review of research on loosening of threaded fasteners
Hao GONG, Xiaoyu DING, Jianhua LIU, and Huihua FENG

Friction cover