•  
  •  
 
Friction

Volume 10, Issue 2 (2022)

Research Articles

PDF

Oscillating friction of nanoscale capillary bridge
Shuai WU, Yuqing HE, Quanshui ZHENG, and Ming MA

PDF

Superlubricity of molybdenum disulfide subjected to large compressive strains
Shengcong WU, Zhisen MENG, Xiaoma TAO, and Zhao WANG

PDF

Gelatin-based composite hydrogels with biomimetic lubrication and sustained drug release
Kuan ZHANG, Jielai YANG, Yulong SUN, Yi WANG, Jing LIANG, Jing LUO, Wenguo CUI, Lianfu DENG, Xiangyang XU, Bo WANG, and Hongyu ZHANG

PDF

Probing the nanofriction of non-halogenated phosphonium- based ionic liquid additives in glycol ether oil on titanium surface
Xiuhua QIU, Linghong LU, Zhenyu QU, Jiongtao LIAO, Qi FAN, Faiz Ullah SHAH, Wenling ZHANG, and Rong AN

PDF

Mechanical properties of graphene oxide-silk fibroin bionanofilms via nanoindentation experiments and finite element analysis
Hyeonho CHO, Joonho LEE, Hyundo HWANG, Woonbong HWANG, Jin-Gyun KIM, and Sunghan KIM

PDF

Multiscale friction model for hot sheet metal forming
Jenny VENEMA, Javad HAZRATI, Eisso ATZEMA, David MATTHEWS, and Ton van den BOOGAARD

Review Article

PDF

Applications of sum-frequency generation vibrational spectroscopy in friction interface
Zhifeng LIU, Mengmeng LIU, Caixia ZHANG, Hongyan CHU, Liran MA, Qiang CHENG, Hongyun CAI, and Junmin CHEN

Friction cover