•  
  •  
 
Friction

Most Popular Papers *

PDF

Regulation mechanism of biomolecule interaction behaviors on the superlubricity of hydrophilic polymer coatings
Caixia ZHANG, Junmin CHEN, Mengmeng LIU, Yuhong LIU, Zhifeng LIU, Hongyan CHU, Qiang CHENG, and Jianhua WANG

PDF

Gelatin-based composite hydrogels with biomimetic lubrication and sustained drug release
Kuan ZHANG, Jielai YANG, Yulong SUN, Yi WANG, Jing LIANG, Jing LUO, Wenguo CUI, Lianfu DENG, Xiangyang XU, Bo WANG, and Hongyu ZHANG

PDF

Robust and conductive hydrogel based on mussel adhesive chemistry for remote monitoring of body signals
Weijun LI, Hao LIU, Yuanyuan MI, Miaoran ZHANG, Jinmiao SHI, Ming ZHAO, Melvin A. RAMOS, Travis Shihao HU, Jianxiong LI, Meng XU, and Quan XU

PDF

Fibers reinforced composite hydrogels with improved lubrication and load-bearing capacity
Jiawei LI, Luyao GAO, Rongnian XU, Shuanhong MA, Zhengfeng MA, Yanhua LIU, Yang WU, Libang FENG, Meirong CAI, and Feng ZHOU

PDF

The effect of different layered materials on the tribological properties of PTFE composites
Song LI, Chunjian DUAN, Xiao LI, Mingchao SHAO, Chunhui QU, Di ZHANG, Qihua WANG, Tingmei WANG, and Xinrui ZHANG

PDF

A microfluidic bleeding model to investigate the effects of blood flow shear on microvascular hemostasis
Xiangyu HU, Haosheng CHEN, Jiang LI, Kuilin MENG, Yuming WANG, and Yongjian LI

PDF

Scratch formation and its mechanism in chemical mechanical planarization (CMP)
Tae-Young KWON, Manivannan RAMACHANDRAN, and Jin-Goo PARK

PDF

A review of recent advances in tribology
Yonggang MENG, Jun XU, Zhongmin JIN, Braham PRAKASH, and Yuanzhong HU

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 04/19/22.