•  
  •  
 
Experimental and Computational Multiphase Flow

Volume 1, Issue 3 (2019)

Review Article

Link

A review of pebble flow study for pebble bed high temperature gas-cooled reactor
Shengyao Jiang, Jiyuan Tu, Xingtuan Yang, and Nan Gui

Research Articles

Link

Role of gravity in condensation flow of R1234ze(E) inside horizontal mini/macro-channels
Xin Gu, Jian Wen, Jin Tian, Chaolong Li, Huaqing Liu, and Simin Wang

Link

A visualized study of bubble breakup in small rectangular Venturi channels
Jiang Huang, Licheng Sun, Zhengyu Mo, Hongtao Liu, Min Du, Jiguo Tang, and Jingjing Bao

Link

Local measurements of upward air-water two-phase flows in a vertical 6×6 rod bundle
Xiuzhong Shen, Shuichiro Miwa, Yigeng Xiao, Xu Han, and Takashi Hibiki

ECMF cover