•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 8, Issue 4 (2022)

Research Articles

PDF

Constructing self-supporting surfaces with planar quadrilateral elements
Long Ma, Sidan Yao, Jianmin Zheng, Yang Liu, Yuanfeng Zhou, Shi-Qing Xin, and Ying He

PDF

BLNet: Bidirectional learning network for point clouds
Wenkai Han, Hai Wu, Chenglu Wen, Cheng Wang, and Xin Li

PDF

Joint self-supervised and reference-guided learning for depth inpainting
Heng Wu, Kui Fu, Yifan Zhao, Haokun Song, and Jia Li

PDF

Image-guided color mapping for categorical data visualization
Qian Zheng, Min Lu, Sicong Wu, Ruizhen Hu, Joel Lanir, and Hui Huang

PDF

High fidelity virtual try-on network via semantic adaptation and distributed componentization
Chenghu Du, Feng Yu, Minghua Jiang, Ailing Hua, Yaxin Zhao, Xiong Wei, Tao Peng, and Xinrong Hu

Review Articles

PDF

Light field salient object detection: A review and benchmark
Keren Fu, Yao Jiang, Ge-Peng Ji, Tao Zhou, Qijun Zhao, and Deng-Ping Fan

PDF

Recent advances in glinty appearance rendering
Junqiu Zhu, Sizhe Zhao, Yanning Xu, Xiangxu Meng, Lu Wang, and Ling-Qi Yan

Computational Visual Media cover