•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 8, Issue 3 (2022)

Research Articles

PDF

ARM3D: Attention-based relation module for indoor 3D object detection
Yuqing Lan, Yao Duan, Chenyi Liu, Chenyang Zhu, Yueshan Xiong, Hui Huang, and Kai Xu

PDF

PVT v2: Improved baselines with Pyramid Vision Transformer
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Deng-Ping Fan, Kaitao Song, Ding Liang, Tong Lu, Ping Luo, and Ling Shao

PDF

Rendering discrete participating media using geometrical optics approximation
Jie Guo, Bingyang Hu, Yanjun Chen, Yuanqi Li, Yanwen Guo, and Ling-Qi Yan

PDF

NPRportrait 1.0: A three-level benchmark for non-photorealistic rendering of portraits
Paul L. Rosin, Yu-Kun Lai, David Mould, Ran Yi, Itamar Berger, Lars Doyle, Seungyong Lee, Chuan Li, Yong-Jin Liu, Amir Semmo, Ariel Shamir, Minjung Son, and Holger Winnemöller

PDF

Robust and efficient edge-based visual odometry
Feihu Yan, Zhaoxin Li, and Zhong Zhou

PDF

Progressive edge-sensing dynamic scene deblurring
Tianlin Zhang, Jinjiang Li, and Hui Fan

Editiorial

PDF

Message from the Best Paper Award Committee
Ming C. Lin, Xin Tong, and Wenping Wang

Review Articles

PDF

Attention mechanisms in computer vision: A survey
Meng-Hao Guo, Tian-Xing Xu, Jiang-Jiang Liu, Zheng-Ning Liu, Peng-Tao Jiang, Tai-Jiang Mu, Song-Hai Zhang, Ralph R. Martin, Ming-Ming Cheng, and Shi-Min Hu

PDF

High-quality indoor scene 3D reconstruction with RGB-D cameras: A brief review
Jianwei Li, Wei Gao, Yihong Wu, Yangdong Liu, and Yanfei Shen

Computational Visual Media cover