•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 8, Issue 2 (2022)

Research Articles

PDF

Non-dominated sorting based multi-page photo collage
Yu Song, Fan Tang, Weiming Dong, and Changsheng Xu

PDF

Trajectory distributions: A new description of movement for trajectory prediction
Pei Lv, Hui Wei, Tianxin Gu, Yuzhen Zhang, Xiaoheng Jiang, Bing Zhou, and Mingliang Xu

PDF

3D corrective nose reconstruction from a single image
Yanlong Tang, Yun Zhang, Xiaoguang Han, Fang-Lue Zhang, Yu-Kun Lai, and Ruofeng Tong

PDF

Joint 3D facial shape reconstruction and texture completion from a single image
Xiaoxing Zeng, Zhelun Wu, Xiaojiang Peng, and Yu Qiao

PDF

Unsupervised random forest for affinity estimation
Yunai Yi, Diya Sun, Peixin Li, Tae-Kyun Kim, Tianmin Xu, and Yuru Pei

PDF

Scene text removal via cascaded text stroke detection and erasing
Xuewei Bian, Chaoqun Wang, Weize Quan, Juntao Ye, Xiaopeng Zhang, and Dong-Ming Yan

PDF

Co-occurrence based texture synthesis
Anna Darzi, Itai Lang, Ashutosh Taklikar, Hadar Averbuch-Elor, and Shai Avidan

PDF

Towards natural object-based image recoloring
Meng-Yao Cui, Zhe Zhu, Yulu Yang, and Shao-Ping Lu

Review Article

PDF

A survey on rendering homogeneous participating media
Wenshi Wu, Beibei Wang, and Ling-Qi Yan

Computational Visual Media cover