•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 8, Issue 1 (2022)

Research Articles

Link

DualFace: Two-stage drawing guidance for freehand portrait sketching
Zhengyu Huang, Yichen Peng, Tomohiro Hibino, Chunqi Zhao, Haoran Xie, Tsukasa Fukusato, and Kazunori Miyata

Link

Visual perception driven collage synthesis
Zuyi Yang, Qinghui Dai, and Junsong Zhang

Link

Learning conditional photometric stereo with high-resolution features
Yakun Ju, Yuxin Peng, Muwei Jian, Feng Gao, and Junyu Dong

Link

Homography-guided stereo matching for wide-baseline image interpolation
Yuan Chang, Congyi Zhang, Yisong Chen, and Guoping Wang

Link

Reference-guided structure-aware deep sketch colorization for cartoons
Xueting Liu, Wenliang Wu, Chengze Li, Yifan Li, and Huisi Wu

Link

Erroneous pixel prediction for semantic image segmentation
Lixue Gong, Yiqun Zhang, Yunke Zhang, Yin Yang, and Weiwei Xu

Editiorial

Review Articles

Link

Deep image synthesis from intuitive user input: A review and perspectives
Yuan Xue, Yuan-Chen Guo, Han Zhang, Tao Xu, Song-Hai Zhang, and Xiaolei Huang

Link

Transformers in computational visual media: A survey
Yifan Xu, Huapeng Wei, Minxuan Lin, Yingying Deng, Kekai Sheng, Mengdan Zhang, Fan Tang, Weiming Dong, Feiyue Huang, and Changsheng Xu

Computational Visual Media cover