•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 7, Issue 3 (2021)

Research Articles

PDF

EfficientPose: Efficient human pose estimation with neural architecture search
Wenqiang Zhang, Jiemin Fang, Xinggang Wang, and Wenyu Liu

PDF

Prime gradient noise
Sheldon Taylor, Owen Sharpe, and Jiju Peethambaran

PDF

Mask-aware photorealistic facial attribute manipulation
Ruoqi Sun, Chen Huang, Hengliang Zhu, and Lizhuang Ma

PDF

Inferring object properties from human interaction and transferring them to new motions
Qian Zheng, Weikai Wu, Hanting Pan, Niloy Mitra, Daniel Cohen-Or, and Hui Huang

PDF

Flow-aware synthesis: A generic motion model for video frame interpolation
Jinbo Xing, Wenbo Hu, Yuechen Zhang, and Tien-Tsin Wong

PDF

Multi-scale joint feature network for micro-expression recognition
Xinyu Li, Guangshun Wei, Jie Wang, and Yuanfeng Zhou

Review Articles

PDF

Can attention enable MLPs to catch up with CNNs?
Meng-Hao Guo, Zheng-Ning Liu, Tai-Jiang Mu, Dun Liang, Ralph R. Martin, and Shi-Min Hu

PDF

Inversion-free geometric mapping construction: A survey
Xiao-Ming Fu, Jian-Ping Su, Zheng-Yu Zhao, Qing Fang, Chunyang Ye, and Ligang Liu

Computational Visual Media cover