•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 7, Issue 3 (2021)

Research Articles

 

Real-time per-pixel focusing method for light field rendering
T. Chlubna, T. Milet, and P. Zemčík

 

EfficientPose: Efficient human pose estimation with neural architecture search
Wenqiang Zhang, Jiemin Fang, Xinggang Wang, and Wenyu Liu

 

Prime gradient noise
Sheldon Taylor, Owen Sharpe, and Jiju Peethambaran

 

Mask-aware photorealistic facial attribute manipulation
Ruoqi Sun, Chen Huang, Hengliang Zhu, and Lizhuang Ma

 

Inferring object properties from human interaction and transferring them to new motions
Qian Zheng, Weikai Wu, Hanting Pan, Niloy Mitra, Daniel Cohen-Or, and Hui Huang

 

Flow-aware synthesis: A generic motion model for video frame interpolation
Jinbo Xing, Wenbo Hu, Yuechen Zhang, and Tien-Tsin Wong

 

Multi-scale joint feature network for micro-expression recognition
Xinyu Li, Guangshun Wei, Jie Wang, and Yuanfeng Zhou

Review Articles

 

Can attention enable MLPs to catch up with CNNs?
Meng-Hao Guo, Zheng-Ning Liu, Tai-Jiang Mu, Dun Liang, Ralph R. Martin, and Shi-Min Hu

 

Inversion-free geometric mapping construction: A survey
Xiao-Ming Fu, Jian-Ping Su, Zheng-Yu Zhao, Qing Fang, Chunyang Ye, and Ligang Liu

Computational Visual Media cover