•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 7, Issue 1 (2021)

Research Articles

PDF

ClusterSLAM: A SLAM backend for simultaneous rigid body clustering and motion estimation
Jiahui Huang, Sheng Yang, Zishuo Zhao, Yu-Kun Lai, and Shi-Min Hu

PDF

On the role of geometry in geo-localization
Moti Kadosh, Yael Moses, and Ariel Shamir

PDF

WGI-Net: A weighted group integration network for RGB-D salient object detection
Yanliang Ge, Cong Zhang, Kang Wang, Ziqi Liu, and Hongbo Bi

PDF

Learning to assess visual aesthetics of food images
Kekai Sheng, Weiming Dong, Haibin Huang, Menglei Chai, Yong Zhang, and Chongyang Ma

Editiorial

Review Articles

PDF

A survey of visual analytics techniques for machine learning
Jun Yuan, Changjian Chen, Weikai Yang, Mengchen Liu, Jiazhi Xia, and Shixia Liu

PDF

RGB-D salient object detection: A survey
Tao Zhou, Deng-Ping Fan, Ming-Ming Cheng, Jianbing Shen, and Ling Shao

Short Communication

Computational Visual Media cover