•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 6, Issue 2 (2020)

Research Articles

PDF

G2MF-WA: Geometric multi-model fitting with weakly annotated data
Chao Zhang, Xuequan Lu, Katsuya Hotta, and Xi Yang

PDF

A detail preserving neural network model for Monte Carlo denoising
Weiheng Lin, Beibei Wang, Lu Wang, and Nicolas Holzschuch

PDF

JMNet: A joint matting network for automatic human matting
Xian Wu, Xiao-Nan Fang, Tao Chen, and Fang-Lue Zhang

PDF

Saliency-based image correction for colorblind patients
Jinjiang Li, Xiaomei Feng, and Hui Fan

PDF

S4Net: Single stage salient-instance segmentation
Ruochen Fan, Ming-Ming Cheng, Qibin Hou, Tai-Jiang Mu, Jingdong Wang, and Shi-Min Hu

PDF

A survey on deep geometry learning: From a representation perspective
Yun-Peng Xiao, Yu-Kun Lai, Fang-Lue Zhang, Chunpeng Li, and Lin Gao

Computational Visual Media cover