•  
  •  
 
Computational Visual Media

Volume 1, Issue 1 (2015)

Research Articles

PDF

SymmSketch: Creating symmetric 3D free-form shapes from 2D sketches
Yongwei Miao, Feixia Hu, Xudong Zhang, Jiazhou Chen, and Renato Pajarola

PDF

Poisson disk sampling through disk packing
Guanghui Liang, Lin Lu, Zhonggui Chen, and Chenglei Yang

PDF

Least-squares images for edge-preserving smoothing
Hui Wang, Junjie Cao, Xiuping Liu, Jianmin Wang, Tongrang Fan, and Jianping Hu

PDF

Edge-preserving image decomposition via joint weighted least squares
Pan Shao, Shouhong Ding, Lizhuang Ma, Yunsheng Wu, and Yongjian Wu

PDF

Region-based structure line detection for cartoons
Xiangyu Mao, Xueting Liu, Tien-Tsin Wong, and Xuemiao Xu

PDF

Panorama completion for street views
Zhe Zhu, Ralph R. Martin, and Shi-Min Hu

PDF

Stylized strokes for coherent line drawings
Liming Lou, Lu Wang, and Xiangxu Meng

Computational Visual Media cover