•  
  •  
 
Building Simulation: An International Journal

Volume 6, Issue 3 (2013)

Research Articles

Link

“Virtual Design Studio”—Part 1: Interdisciplinary design processes
P. Michael Pelken, Jianshun Zhang, Yixing Chen, Daniel J. Rice, Zhaozhou Meng, Shewangizaw Semahegn, Lixing Gu, Hugh Henderson, Wei Feng, and Francesca Ling

 

“Virtual Design Studio”—Part 2: Introduction to overall and software framework
Jianshun Zhang, P. Michael Pelken, Yixing Chen, Daniel J. Rice, Zhaozhou Meng, Shewangizaw Semahegn, Lixing Gu, Hugh Henderson, Wei Feng, and Francesca Ling

Link

Integrated energy performance modeling for a retail store building
Bing Dong, Mikhail Gorbounov, Shui Yuan, Tiejun Wu, Abhishek Srivastav, Trevor Bailey, and Zheng O’Neill

Building Simulation cover