•  
  •  
 
Building Simulation: An International Journal

Volume 15, Issue 7 (2022)

Editorial

Research Articles

Link

BIM-based automated design for HVAC system of office buildings—An experimental study
Hongxin Wang, Peng Xu, Huajing Sha, Jiefan Gu, Tong Xiao, Yikun Yang, and Dingyi Zhang

Link

Development of a key-variable-based parallel HVAC energy predictive model
Huajing Sha, Peng Xu, Chengchu Yan, Ying Ji, Kenan Zhou, and Feiran Chen

Link

Numerical study of reactive pollutants diffusion in urban street canyons with a viaduct
Tingzhen Ming, Cao Nie, Wenyu Li, Xin Kang, Yongjia Wu, Mengjie Zhang, and Chong Peng

Link

Numerical studies on issues of Re-independence for indoor airflow and pollutant dispersion within an isolated building
Peng-Yi Cui, Wei-Qiu Chen, Jia-Qi Wang, Jin-Hao Zhang, Yuan-Dong Huang, and Wen-Quan Tao

Link

Performance simulation and optimization of new radiant floor heating based on micro heat pipe array
Heran Jing, Zhenhua Quan, Ruixue Dong, Limin Hao, Yunhan Liu, and Yaohua Zhao

Link

Thermal environment investigation of asymmetric radiation coupled with convection heating
Man Fan, Jia Wang, Lanlan Zhang, Han Li, Xiangfei Kong, and Chenxiao Zheng

Link

Simulation study of a dual-cavity window with gravity-driven cooling mechanism
Liao Li, Chong Zhang, Xinhua Xu, Jinghua Yu, Feifei Wang, Wenjie Gang, and Jinbo Wang

Building Simulation cover