•  
  •  
 
Brain Science Advances

Volume 6, Number 1 (2020)

Research Articles

PDF

Deep brain stimulation for the treatment of cerebral palsy: A review
Hongjie Jiang, Rui Wang, Zhe Zheng, and Junming Zhu

PDF

Intraoperative neurophysiological monitoring in selective dorsal rhizotomy (SDR)
Wenbin Jiang, Qijia Zhan, Junlu Wang, Rong Mei, and Bo Xiao

PDF

Orthopedic treatment of the lower limbs in spastic paralysis
Xiaohong Mu, Bowen Deng, Jie Zeng, Houjun Zhang, Yi Zhao, Qi Sun, Jie Xu, Le Wang, and Lin Xu

PDF

The progress in the treatment of spastic cerebral palsy with selective dorsal rhizotomy (SDR)
Qi Sun, Wenling Huang, Bowen Deng, Jingpei Ren, Yi Zhao, Xiaohong Mu, and Lin Xu