•  
  •  
 
Brain Science Advances

Volume 4, Number 2 (2018)

Research Articles

PDF

A review of EEG-based brain-computer interface systems design
Wenchang Zhang, Chuanqi Tan, Fuchun Sun, Hang Wu, and Bo Zhang

PDF

Relationship between dreaming and memory reconsolidation
Hongyi Zhao, Dandan Li, and Xiuzhen Li