•  
  •  
 
Brain Science Advances

Most Popular Papers *

PDF

Video-triggered EEG-emotion public databases and current methods: A survey
Wanrou Hu, Gan Huang, Linling Li, Li Zhang, Zhiguo Zhang, and Zhen Liang

PDF

Embodied tactile perception and learning
Huaping Liu, Di Guo, Fuchun Sun, Wuqiang Yang, Steve Furber, and Tengchen Sun

PDF

Chronotype distribution in the Chinese population
Zhiwei Liu, Yingying Dong, Ying Xu, and Fei Zhou

PDF

Genetically encoded neural activity indicators
Fang Luo, Yin Wei, Ziyue Wang, Minmin Luo, and Ji Hu

PDF

Demystifying signal processing techniques to extract resting- state EEG features for psychologists
Zhenjiang Li, Libo Zhang, Fengrui Zhang, Ruolei Gu, Weiwei Peng, and Li Hu

PDF

Ten challenges for EEG-based affective computing
Xin Hu, Jingjing Chen, Fei Wang, and Dan Zhang

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 01/16/22.